Archive for month: фебруар, 2022

II Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана у 2022. години

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште(„Сл. гласник Велико Градиште”, бр. 39/2020.), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2022. годину ( „Службени гласник општине Велико Градиште“ број 38/2021) и Годишњим планом јавних конкурса  Председник Општине Велико Градиште  на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2022. годину  расписује:

 

II ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се II Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују удружења грађана. Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 480.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 • Да удружење има статус правног лица
 • Да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу

Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31.12.2022. године. 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном  конкурсу, а у току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Велико Градиште врши се применом следећих критеријума:

Р.бр Критеријум Макс бр бод
1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)? 5
2 Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? 10
2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? 5
2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? 5
3 Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? 5
3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? 5
3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1 5
3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? 5
4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 5
4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 5
5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? 5
5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори 5
5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? 5
  Максимални укупни резултат

 

70

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

Пријавни образац (Образац 1);

Предлог програма/пројекта (Образац 2);

Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА II КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице  Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278.

Финансијски извештај
Наративни извештај

у Великом Градишту

Број: 401-93/2022-01-2

Дана: 28. 2. 2022. године

Председник општине Велико Градиште

Драган Милић

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јaвној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 25.02.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Стамбени објекат са апартманима спратности По+П+1, на к.п.бр. 2366/473 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовановић Милоша из Затоња, број предмета 353-122/2022-06
 • Стамбени објекат са апартманима спратности П+2, на к.п.бр. 2366/511 и 2366/512у К.О. Велико Градиште, инвеститора „ViV-Produkt“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 353-123/2022-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 04.03.2022. године до 10.03.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 10.03.2022. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print

Јавни увид поводом израде треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-667/2021-06
Датум: 24.02.2022.године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 27., чланом 46. став 1. и чланом 51 б.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), члана72. став 1. тачка 5. и чланом 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2021. Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 24. фебруара 2022. године до 10. марта 2022. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана 03. марта  у 12 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. мартом 2022. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 14.03.2022. године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида. При одржавању презентације и јавне седнице, моле се заинтересована лица да се придржавају свих епидемиолошких мера.

Нацрт плана

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за март

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 03, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31.03.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Потписани уговори за суфинансирање и финансирање програма цркава и верских заједница и удружења грађана u 2022.

Председник општине Велико Градиште Драган Милић, у присуству председника СО Владимира Штрпца, потписао је данас уговоре са добитницима средстава за суфинансирање и финансирање програма цркава и верских заједница и удружења грађана у 2022. години.

“То су разне идеје. И ми, као општина, трудимо се да препознамо у тим идејама шта је наш интерес и ви кроз своја удружења то током године и реализујете. Захваљујем вам на ангажовању јер је то једна лепа прилика да кроз ваш рад афирмишете идеје општине, да се то пренесе и ван територије општине Велико Градиште, а наравно и представници цркава к врше одређена одржавања тих цркава.“, рекао је председник општине.

Милић је захвалио и свима који су реализовали пројекте у 2021. години, уз молбу овогодишњим добитницима средстава да своје извештаје доставе у року.

Он је позвао учеснике конкурса да, по окончању пројекта, покажу и представе како су програми реализовани, а оне који нису прошли у овом да конкуришу у следећем позиву.

Ове године за цркве и верске заједнице опредељено је укупно 1.500.000 динара. Како су од пет пријава одобрена три пројекта, за други конкурс преостало је 700.00 динара.

Удружења грађана конкурисала су са 28 пријава од којих је прошло 14 пројеката па је од укупно расписаних средстава у износу од 2.500.000 динара за други конкурс преостало 480.000 динара.

image_pdfimage_print

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде у општини Велико Градиште у 2022. години

У складу са уговором о сарадњи и заједничком финансирању са локалном самоуправом Велико Градиште  и Фондацијом Ана и Владе Дивац, а уз техничку подршку УСАИД Програма за конкурентну привреду, Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље расписује:

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У

ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ

 

Конкурсом је планирана подршка пољопривредницима који се баве ратарском, воћарском, виноградарском и сточарском  производњом. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 2.500.000,00 динара. На конкурс могу да конкуришу регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Велико Градиште и то за постицаје за :

–  набавку опреме и механизације

– поправке трактора и других пољоприврених машина (берача, комбајна и тд. )

-Сертификованог садног материјала

-припрему бизнис плана за потребе аплицирања на ИПАРД  јавне позиве

ПРАВО УЧЕШЋА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ:

 • Физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства са активним статусом:
 • која имају пребивалиште на територији општине Велико Градиште

Подносиоци пријаве на конкурс могу да остваре  право на коришћење подстицајних средстава једном у току буџетске године и не могу се пријавити поново за подршку до исплате свих претходно добијених средстава по овом Конкурсу. Подносилац пријаве на конкурс може бити искључиво носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

Физичко лице који оствари право по овом основу потписује уговор са РРА Браничево-Подунавље са јасно дефинисаним правима и обавезама. Максималан износ подстицаја по овом конкурсу  је 200.000,00 динара.

Напомена: корисник може сопственим средствима набавити опрему чији је износ већи од подстицајних средстава. 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисници су у обавези да при потписивању уговора, као средство обезбеђења, депонују личну меницу у износу позјамљених средстава из фонда.

Корисници мере преузимају обавезу да у наредне три године од потписивања уговора са РРА Браничево-Подунавље врате свој део учешћа и то:

 • У 2022.години, најкасније до 31. децембра – 50% укупне вредности подстицајних средстава
 • У 2022.години, 25% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2023.
 • У 2023.години, 25% укупне вредности подстицајних средстава, најкасније до 30. септембра 2024.

У случају временских непогода или ванредног стања (попут епидемије), Управни одбор Фонда може да донесе одлуку о продужетку рока враћања учешћа корисника. Тачан рок продужетка отплате ће бити утврђен у зависности од последица насталих услед више силе.

Рок за пријаву на конкурс је од 21. фебруара до 21. марта 2022. године. Пријаве које пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

ОБАВЕЗНА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉАЈУ ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
 • Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
 • Очитана копија личне карте подносиоца пријаве
 • Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021. годину
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор (за пољопривреднике)
 • Подаци о пољопривредном газдинству из Управе за трезор
 • Предрачун потребне механизације или услуге израде бизнисплана – опреме са описом. За кориснике који набављају садни материјал потребан је: сертификат за садни материјал.

Напомена: Уверење из локалне пореске да је подносилац пријаве измирио обавезе по основу локалних јавних прихода прибавиће општинска управа Велико Градиште.

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

 • Уколико лице – подносилац пријаве има образовање у области пољопривреде, доставља копију дипломе о стеченом образовању у области пољопривреде
 • Уколико лице има – потврда из ПИО фонда да је корисник осигураник пољопривредног газдинства

Подносилац  конкурсне пријаве потребну документацију може доставити у оригиналу или као фотокопију оверену од стране надлежног органа при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал.

ПОСТУПАК  СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијски проверене од стране чланова Комисије коју чине по један представник РРА Браничево-Подунавље, општине Велико Градиште  и Фондације Дивац у смислу комплетности и административне усаглашености.

Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по утврђеним критеријумима.

Рок за објаву резултата је 30 дана од дана завршетка конкурса. Корисник мере по остваривању права потписује уговор са РРА Браничево-Подунавље о правима и обавезама која су јасно дефинисана уговором. 

МЕТОДОЛОГИЈА БОДОВАЊА:

Р.бр. Критеријум Да/Не Бодови
1. Пословни план 10 највише
2. Број чланова породице 15 највише
1 до 2 2
3 до 4 5
5 до 6 10
7 и више 15
3. На свом газдинству обрађује 15 највише
Више од 10 ха ратарске производње или воћњаке и винограде више од 1 ха 15
Више од 5 ха ратарске производње или воћњак и винограде више од 0,5 ха 10
До 5 ха ратарске производње или воћњак и винограде до 0,5 ха 5
4. Носилац газдинства је особа женског пола Да 5 бодова
5. Подносилац пријаве је пријављен на ПИО од пољопроивреде Да 10 бодова
6. Подносилац пријаве или члан домаћинства има: 10 највише
Више или високо образовање из области пољопривреде 10
Средње образовање из области пољопривреде 5
7. Подносилац пријаве има: 15 највише
До 30 година старости 15
Од 31 до 40 година старости 10
Од 41 до 50 година старости 5
8. Учешће корисника: 20 највише
Преко 50% 20
Од 20% до 49% 10
Од 1% до 19% 5

  

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

Обавезна конкурсна документација као и додатна конкурсна документација, са обавезним потписом подносиоца пријаве доставља се у једном примерку у затвореној коверти лично или поштом, на адресу:

Општина Велико Градиште , Житни трг 1, 12220 Велико Градиште  поштом или лично у времену од 7:00-14:00

Са назнаком за

Конкурс за подстицајна средства за развој пољопривреде

у општини Велико Градиште у 2022.години

„НЕ ОТВАРАТИ“

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава је 21. март  2022. године.

Јавни позив је објављен на огласној табли локалне самоуправе и РРА Браничево-Подунавље, као и на интернет страници локалне самоуправе и РРА Браничево-Подунавље и  Фондације Ана и Владе Дивац

8.3 – Пријавни формулар за пољопривреднике
8.5 – Образац за оцењивање пријава – за пољопривреднике
Пристанак на обраду података

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Тополовнику

На основу Одлукe број 1/2022 Савета МЗ Тополовник, Комисија за закуп МЗ Тополовник, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ТОПОЛОВНИКУ

 

 1. МЗ Тополовник преко Комисије за закуп МЗ Тополовник, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини општине Велико Градиште, корисника МЗ Тополовник, и то:

а) пословни простор у укупној површини од 70 m² (тзв. „Спортска кафана“), у склопу зграде бр. 3 на к.п. бр. 2338 КО Тополовник, уз Дом културе у селу Тополовник, а у закуп се даје ради обављања услужне, угоститељске  или трговинске пословне делатности закупца;

б) пословни простор у укупној површини од 60 m² (тзв. „Стара гвожђара“) у саставу постојећег Дома културе у селу Тополовник, у згради бр. 1 на к.п. бр. 2338 КО Тополовник, а у закуп се даје ради обављања услужне, угоститељске  или трговинске пословне делатности закупца.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални трошкови и таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа пословног простора из тачке 1. под а) износи 100 евра на месечном нивоу, а пословног простора из тачке 1. под б) износи 70 евра на месечном нивоу (исказује се у еврима а плаћа у динарима по средњем званичном курсу НБС на дан уплате).
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 5 евра.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Тополовник, у службеним просторијама МЗ Тополовник или на адресу М. Тита бб, село Тополовник.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 16.2.2022. године до 2.2022. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Тополовник до  26.2.2022. године до 9 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 26.2.2022. године, са почетком у 10 часова у просторијама МЗ Тополовник, у селу Тополовник, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Тополовник.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Најповољнији понуђач на јавном надметању обавезан је да на позив председника Комисије одмах потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходног става, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише ову изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Овим понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 069/2287-963 или лично у просторијама МЗ Тополовник, особа за контакт Зоран Јеврић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Тополовник, општине, сајту општине, кабловској телевизији.

Број:  2/2022

Датум  16.2.2022. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Тополовник

Бобан Јанковић

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Мајиловцу

На основу Одлукe број 5/2021 од 21.2.2022. године Савета МЗ Мајиловац, Комисија за закуп МЗ Мајиловац, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У МАЈИЛОВЦУ

 

 1. МЗ Мајиловац преко Комисије за закуп МЗ Мајиловац, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини корисника МЗ Мајиловац, и то:

– пословни простор површине 40 m² са тоалетом у површини од 8 m², укупне површине од 48 m², у саставу потојећег Дома културе у селу Мајиловац, на к.п. бр. 497 земљиште под зградом и другим објектом од 1162 m² из Л.н.бр. 229 КО Мајиловац.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 3 (три) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе депозит у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 2. Депозит се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште. модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Мајиловац, у службеним просторијама МЗ Мајиловац или на адресу Мајиловац Ж.Ј.Шпанца бб, у селу Мајиловац.

Непокретност се може разгледати сваког радног дана од 9-13 часова, по претходној најави.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплати депозита, број рачуна за повраћај депозита, изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника садржи: име и презиме предузетника, адреса, број  личне карте, јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа, пословно име предузетника, матични број, доказ о уплати депозита, број рачуна за повраћај депозита, изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назив и седиште правног лица, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, доказ о уплати депозита, број рачуна за повраћај депозита, изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 21.2.2022. године до 5.3.2022. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Мајиловац до 5.3.2022. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, док у супротном губи право на враћање депозита.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 5.3.2022. године, са почетком у 19 часова у просторијама МЗ Мајиловац, у Мајиловцу, ул. Ж.Ј.Шпанца бб, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Мајиловац.

 1. Уколико најповољнији или једини понуђач у поступку јавног надметања пре доношења одлуке о давању у закуп непокретности одустане од изнете понуде, губи право на повраћај депозита.
 2. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од пријема позива закуподавца закључи Уговор о закупу, у ком случају му се уплаћени депозит урачунава у износ закупнине, док у супротном губи право на повраћај депозита.
 3. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 069/4081725 или лично у просторијама МЗ Мајиловац, особа за контакт Никола Пајић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Мајиловац, општине.

Број: 6/2022

Датум  22.2.2022. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Мајиловац

Иван Петровић

image_pdfimage_print

Обавештење о излагању на увид дела Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009 и 99/2021) и тачке 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) а у вези са Одлуком председника Републике Србије о расписивању избора за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије („Служнени гласник РС“, број 22/2022), заказаним за 3. април 2022. године, Општинска управа општине Велико Градиште,

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

 ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Део Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште излаже се у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг број 1, канцеларија број 8, сваког радног дана од 7.00  до 14.00 сати.

Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште, може се извршити непосредно у седишту Општинске управе општине Велико Градиште, електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/, или на званичној интернет страници општине Велико Градиште  https://velikogradiste.rs/ путем банера „Увид у јединствени бирачки списак“,  уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште, могу поднети Општинској управи најкасније до дана закључења бирачког списка, односно закључно са 18. 3. 2022. године до 24.00 часа.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 12. 3. 2022. године до 24.00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

 

Број: 013-22/2022-01-3

У Великом Градишту                                                                   НАЧЕЛНИК

Дана: 16. 2. 2022. године                                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                                                             Сања Стојадиновић, дипл.правник

image_pdfimage_print

Обавештење о заузећу јавне површине током осмомартовских празника

Обавештавамо све заинтересоване странке за заузеће јавне површине током осмомартовских празника да ће се заузеће јавне површине одобрити за дане 07. и 08.03.2022. године на локацији Трг Младена Милорадовића.

Пре подношења захтева за заузеће, потребно је доћи у канцеларију бр. 36 ОУ општине Велико Градиште, почев од дана  21.02.2022. године, како би се изабрала локација за постављање тезге.

Локације ће се одобравати према редоследу јављања заинтересованих странака.

Одељење за локални економски развој

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print