Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 03.12.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • Стамбени објекат на к.п.бр. 1908/1 К.О.Велико Градиште, инвеститора ГП „ХОУЗЗ„ пр Зоран Перић из Великог Градишта, број предмета 353-611/2021-06;
  • Стамбени објекат са апартманима на кп.бр. 2366/409 К.О. Велико Градиште, инвеститора Пајић Драгише из Великог Градишта, број предмета 353-612/2021-06;
  • Стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 2242/8, 2242/21 и 2242/22 К.О.Велико Градиште, инвеститора ГП „Бобинг„ Д.О.О. из Великог Градишта, број предмета 353-613/2021-06;
  • Стамбени објекат на кп.бр. 2366/90, 2366/529, 2366/55, 2366/405, 2366/406, 2366/502, 2366/503 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Степет“ Д.О.О. из Великог Градишта, број предмета 353-614/2021-06;
  • Доградња и промена намене помоћног објекта у угоститељски објекат- ресторан брзе хране на к.п.бр. 2366/85 К.О.Велико Градиште, инвеститора Вејиновић Наташе из Београда, број предмета 353-615/2021-06;
  • Апартмански објекат на к.п.бр. 3924/1 К.О.Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, број предмета 353-616/2021-06;
  • Гаража за смештај пољопривредних машина и друмске ваге на к.п.бр. 5055/2 К.О.Мајиловац, инвеститора Стокић Хелене из Сиракова, број предмета 353-617/2021-06;
  • Туристичко-стамбени објекат апартманског типана к.п.бр. 2366/423 К.О.Велико Градиште, инвеститора Спасић Филипа из Великог Градишта, број предмета 353-618/2021-06;
  • Туристичко-стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2242/2 и 2242/20 К.О. Велико Градиште, инвеститора Марковић Душана из Великог Градишта, број предмета 353-619/2021-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.12.2021. године до 16.12.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 16.12.2021.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print