Сазив 32. седнице Општинског већа – 09.11.2021.

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

32. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 09.11.2021. год. (УТОРАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2021. године,
 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године,
 3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину,
 6. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера,
 7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 8. Нацрт Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште,
 9. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан),
 10. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Перић Ана),
 11. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Живорадовић Јовица),
 12. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Стојићевић Слађан),
 13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 14. Нацрт Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“,
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину,
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Изменуи допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину,
 26. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 28. Нацрт Решења о давању сагласности на ДопунуПосебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину,
 29. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину,
 30. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање мастер студија,
 31. Предлог Решења о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете,
 32. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште,
 34. Предлог Решеља о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 35. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину,
 36. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче,
 38. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез,
 39. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“,
 40. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник,
 41. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21, тужиоца малолетне Саре Микић из Старе Пазове, чији је законски заступник отац Жељко Микић, против тужене Општине Велико Градиште,
 42. Предлог Решења о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину,
 43. Предлог Решења о изузећу Начелника Општинске управе,
 44. Предлог Правилника о измени правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште,
 45. Разно.


Број: 0670/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print