Обавештење о јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Наш број: 353-260/2021-06
Датум: 09.11.2021.године
Велико Градиште

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељењезаурбанизам и имовинско – правнепослове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21),чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, почев од 10.11.2021. године, закључно са 10.12.2021. године. Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, као и на интернет страници Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног данатоку јавног увида, у канцеларији бр. 11.од 08. до 13. часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинскoj управиопштине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 10.12.2021. године до 13 часова. Презентација ће се одржати 22.11.2021. године у 12 часова у свечаној сали општине Велико Градиште

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 21.12.2021. године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида. При одржавању презентације и јавне седнице, моле се заинтересована лица да се придржавају свих епидемиолошких мера.

Нацрт Плана 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове

image_pdfimage_print