Исправка Огласа за јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Број: 464-187/2021-06
Датум: 18.08.2021 године
Велико Градиште

 

Општинска управа општине Велико Градиште, објавила је дана 23.07.2021 године, оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, под горе наведеним бројем, у чијем тексту је начињена грешка код означавања почетне цене, због чега ова Управа, о б ј а в љ у ј е,

 

И С П Р А В К У

ОГЛАСА ЗА ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

   ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ

   ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

  1. У делу огласа о јавном надметању, који се односи на почетну цену за предмет јавног надметања, ознчен је погрешан почетни износ цене, а односи се на површину земљишта, тако да се у тачки 4. ст. 1. поменутог огласа, део текста мења и гласи:

„Почетна цена за предмет надметања износи, 250 еура/ар“.

  1. У преосталом делу текст јавног надметања остаје неизмењен.
  2. исправку огласа о јавном надметању објавити у дневном листу „Објектив“, на званичном сајту општине Велико Градиште и на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
  3. Понуђачи који су поднели понуде до дана објављивања ове исправке нису дужни поново се пријављивати на јавно надметање нити достављати нову документацију.
  4. Имајући у виду да је оглас о јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште у току, нема реалне потребе за продужење рока за подношење понуда.

 

Број: 464-187/2021-06,                                                            САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Дана 18.08.2021 године.                                                          Новица Илић, дипл. правник