Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Наш број: 353-260/2021-06
Датум: 07.07.2021.године
Велико Градиште

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА И ОКОЛИНЕ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ РАМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2020. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07. јула 2021. године до 22. јула 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 22. јулом 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Нацрт Плана детаљне регулације подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

 

image_pdfimage_print