Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Триброду

На основу Одлукe број 5/2021 од 18.7.2021.године Савета МЗ Триброде, Комисија за закуп МЗ Триброде, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ТРИБРОДУ

 

 1. МЗ Триброде преко Комисије за закуп МЗ Триброде, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини корисника МЗ Триброде, у саставу постојећег Дома културе у селу Триброде, и то део:
 • у површини од 51 m2 (пословна просторија од 31 m² и магацински простор у површини од 20 m²), на к.п. бр. 218 земљиште под зградом – објектом од 752 m2 из л.н.бр. 485 К.о. Триброде.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 4 (четири) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,5 евра по m2 на месечном нивоу.
 1. Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Триброде, у службеним просторијама МЗ Триброде или на адресу Маршала Тита бб, у селу Триброде.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у року од 10 дана, у периоду од 20.7.2021. године до 31.7.2021. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Триброде до 31.7.2021. године до 16 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Ако се предметни пословни простори не издају у закуп после спроведеног поступка јавног надметања, по његовом окончању у року од 8 дана исти ће се издати у поступку непосредне погодбе.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 31.7.2021. године, са почетком у 17 часова у просторијама МЗ Триброде, у Триброде, ул. Маршала Тита бб, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Триброде.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико подносилац благовремене и потупуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
 1. Најповољнији понуђач на јавном надметању обавезан је да на позив председника комисије одмах потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине, а у случају да то одбије, председник комисије позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.
 1. У случају да понуђачи из претходног става огласа не потпишу изјаву, председик комисије оглашава да јавно надметање није успело, а овим понуђачима се положени депозит не враћа.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 060/6839393 или лично у просторијама МЗ Триброде, особа за контакт Небојша.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Триброде, општине,

 

Број: 6/2021

Датум: 20.7.2021. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Триброде

Небојша Станковић

image_pdfimage_print