Сазив 7. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 14.06.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.15/2019 и 9/2021),

 

САЗИВАМ

7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 14. ЈУН 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину,
 3. Предлог Пословника о измени Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о утврђивању зона са прописаним обавезним радовима на инвестиционом одржавању, условима, поступку и критеријумима суфинансирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на подручју насеља Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о начину успостављања права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о предлогу преношења права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима у Великом Градишту, без накнаде,
 7. Предлог Одлуке о проглашењу јавног пута,
 8. Предлог Одлуке о поништају поступка давања концесије за обављање делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о мерама ублажавања последица насталих услед пандемије изазване корона вирусом,
 10. Предлог Решења о престанку права привременог коришћења локације у Великом Градишту, (Дејан Шуловић),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Иван Ћирковић),
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милена и Зоран Стевић и Душка и Давор Милошевић)
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период 01.01.2020 – 31.12.2020. године, бр. 33-1-л/2021 од 13.05.2021. године ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији,
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину, бр. 34-л/2021 од 13.05.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, број 113/2021 од 27.01.2021. године,
 16. Предлог Решења на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, бр. 1036/2021 од 20.05.2021. године,
 17. Предлог Решења на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Допуне Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену 2 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“, за 2021. годину, бр. 1063/2021 од 27.05.2021. године,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2021. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 26. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 27. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“,
 28. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности дирекора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта,
 29. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта,
 30. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште.

Број: 06-30/2021-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац, с.р.

image_pdfimage_print