Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Председник општине
Број: 612-1/2021-01-2
Датум: 22.06.2021. године
Велико Градиште

 

На основу члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 16/2018), у вези члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном jавном позиву,

Председник општине Велико Градиште доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Члан 1.

  1. Новчана награда општине Велико Градиште за 2021. годину у вредности од 30.000,00 динара додељује се:

Јелени Саватић из Кумана, студенту пословне економије – мастер Београдске академије пословних и уметничких струковних студија.

  1. Новчана награда општине Велико Градиште за 2021. годину у вредности од 20.000,00 динара додељује се:

Марковић Николи из Курјача, студенту пете године Медицинског факултета  у Београду.

Члан 2.

Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

О б р а з л о ж е њ е

На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште бр.614-1/2021-08 од 02.06.2021. године, благовремено је електронским путем,  пристигло шест пријава.

На јавни позив за најбољег судента пријаве су доставили следећи кандидати:

  1. Бојан Спасић из Затоња, мастер академске студије, Електротехнички факултет у Београду са просечном оценом 9,25;
  2. Никола Марковић из Курјача, студент пете године интегрисаних академских студија медицине, Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 9,53;
  3. Кристина Јанковић из Кусића, мастер академске студије на Економском факултету у Крагујевцу са просечном оценом 9,20;
  4. Ивана Мирковић из Великог Градишта, студент треће године Економског факултета у Суботици са просечном оценом 9,47;
  5. Јелена Саватић из Кумана, студент пословне економије – мастер Београдске академије пословних и уметничких струковних студија, са просечном оценом 9,91;
  6. Анђела Милорадовић из Кусића, студент прве године Филолошког факултета у Београду, са просечном оценом 9,67.

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима из члана 5. Правилника, именована Јелена Саватић као првопласирана остварила је 9 бодова док је именовани Никола Марковић као другопласирани остварио 8,81 бод.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о  буџету општине Велико Градиште за 2021. годину.

Поука о правном леку: на Одлуку о додели награде за 2021. годину може се уложити приговор председнику општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

Бодовна листа

Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Адреса пребивалишта Број бодова

(по години студија)

Просечна оцена Резултат
1 Бојан Спасић Затоње 4 – (мастер) 9,25 9,25/9,91*5+4=8,67
2 Никола Марковић Курјаче 4 – (5. година) 9,53 9,53/9,91*5+4=8,81
3 Кристина Јанковић Кусиће 4 – (мастер) 9,20 9,20/9,91*5+4=8,64
4 Ивана Мирковић Велико Градиште 2 – (3. година) 9,47 9,47/9,91*5+2=6,78
5 Јелена Саватић Кумане 4 – (мастер) 9,91 9,91/9,91*5+4=9,00
6 Анђела Милорадовић Кусиће 0 – (1. година) 9,67 9,67/9,91*5+0=4,88
image_pdfimage_print