Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбеног објекта на к.п.бр. 74 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 16.06.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта:

  • стамбеног објекта на к.п.бр. 74 К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовић Томице из Миљевића број предмета 353-348/2021-06;

link – http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/urbanisticki/353-348-2021.pdf

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 23.06.2021. године до 30.06.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 30.06.2021.године до 14,00 часова.

Oглас за јавну презентацију је објављен у дневном листу „Објектив“ издање за територију целе Републике Србије за дан 16.06.2021.године, на сајту општине Велико Градиште и на огласној табли општине Велико Градиште.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

 

 

 

 

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print