Обавештење о јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације Туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Наш број: 353-142/2021-06
Датум: 27.05.2021.године
Велико Градиште

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/2020).

оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

и извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини в Велико Градиште

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 2/2020. Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 27. маја2021. године до 28. јуна 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште, а јавна презентација биће одржана 09. јуна у 11 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.Јавна седница Комисије за планове општине Велико Градиште биће одржана 2. јула  у 13 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 28. јуном 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

текстуални део

графички део

извештај о стратешкој процени утицаја

Одељење за урбанизам

и имовинско правне послове

image_pdfimage_print