Jавни поозив 1 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-35/1/2021-01-2
Датум: 16.04.2021. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), члана 70. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), Одлуке о буџету општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 34/2020) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2021. годину, Председник општине, на предлог Комисије  за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  за 2021. годину, дана 16.04.2021. године,  доноси:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2021. годину

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2021. годину.

II  Текст јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 1

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава и јуница)

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за осемењавање крава и јуница у 2021. години.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 1.320.000,00 динара.
 • Износ подстицаја по једном осемењеном грлу је 2.000,00 динара.
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто регресирање другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Картон вештачког осемењавања (признаница) о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 1. децембра претходне године до 30. новембра текуће године;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства – ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ – које издаје Управа за трезор за 2021. годину;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства – ЖИВОТИЊЕ –  који издаје Управа за трезор за 2021. годину;
  • Фотокопија пасоша за осемењено грло;
  • Фотокопија или електронско очитавање личне карте, носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице банке са бројем наменског текућег рачуна.
 • Да би остварили право на доделу средстава из буџета, подносиоц захтева и чланови његовог домаћинства морају претходно да измире све доспеле обавезе према Општини Велико Градиште.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 13 – 25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда пристигли до 30. новембра 2021. године биће обрађени и предати Одељењу за финансије ради исплате. После наведеног рока, или након утрошка предвиђених средстава, захтев ће бити обрађен током наредне године.
 • Комисијa  за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  за 2021. годину, утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава и јуница) и доноси предлог Решења о исплати регреса.
 • Захтев за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе током целе године, а комисија одржава седнице сходно пристиглим захтевима.
 • Средства се одобравају корисницима, који испуњавају услове, по редоследу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за локални економски развој, канцеларија бр. 13-25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за локални економски развој и Комисија  за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  за 2021. годину.

 

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print