На основу члана 82. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 18.04.2021. године бр. 013-157/2021-01-1 од 15.03.2021. године,

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 15.03.2021. године, донела је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 18.04.2021. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште су следећи:

Редни бројРадњаРок
1)Израда Упутства и прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавностиу року од 5 дана од дана расписивања из- бора
2)Подношење кандидатуре за чланове саветадо 02.04.2021. године у 14 часова
3)Проглашење кандидатуреу року од 24 часа од пријема предлога
4)Повлачење кандидатуредо дана утврђивања збирне листе кандидата
5)Утврђивање и објављивање збирне листе кандидатадо 07.04.2021. године у 24 часа
6)Одређивање и објављивање бирачких местадо 28.03.2021. године у 24 часа
7)Увид у бирачки списакод наредног дана од дана расписивања избора
8)Захтев општинској управи за доношење решења о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком спискудо закључења бирачког списка, односно 5 дана пре дана избора
9)Достављање решења о закључењу бирачког списка комисијиу року од 5 часа од часа доношења решења
10)Објављивање укупног броја бирачаодмах по добијању решења о закључењу бирачког списка
11)Достављање комисији оверених извода из бирачког спискау року од 24 часова од доношења решења о закључењу бирачког списка
12)Обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора путем средстава јавног информисањанајкасније пет дана пре дана избора
13)Предаја изборног материјала бирачким одбориманајкасније 24 часа пре дана избора
14)Отварање бирачких места и гласањена дан избора 18.04.2021. године од 8 до 18 часов
15)Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала комисијиУ року од пет часова од затварања бирачких места
16)Утврђивање резултата избора од стране комисијеу року од 36 часова од затварања бирачких
17)Увид кандидата чланове савета у изборни материјалу року од пет дана од дана избора
18)Подношење приговора комисијиу року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст
19)Доношење и достављање решења по приговоруу року од 48 часова од пријема приговора
20)Подношење приговора Другостепеној изборној комисијиу року од 24 часа од пријема решења
21)Рок за доношење одлуке Другостепене комисијеу року од 48 часова од дана пријема приговора са списима
22)Жалба Управном суду против решења комисије по приговоруу року од 24 часа од достављања решења
23)Достављање свих потребних података и списа за одлучивање Управном суду од стране комисијенајкасније у року од 24 часа
24)Издавање уверењаодмах по додели мандата

2. Овај роковник објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Број 013-158/2021-01-1

У Великом Градишту 15.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

Данка Николић

image_pdfimage_print