РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-142/2021-06
Датум: 17.03.2021.године
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/2020).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ШПИЦ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 2/2020. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 17. марта 2021. године до 01. априла 2021. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 01. априлом 2021. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Линк: План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Одељење за урбанизам
и имовинско правне послове

image_pdfimage_print