РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-122/2020-06
Датум: 23.03.2021.године
Велико Градиште

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10),

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

нацртa Планa детаљне регулације

аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

и

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину

Планa детаљне регулације

аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 23.03.2021. године, закључно са 22.04.2021. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, као и на интернет страници Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана току јавног увида, у канцеларији бр. 11. од 08 до 13. часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинскoj управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 22.04.2021. године до 13. часова.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 20.05.2021. године, у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Линкови: 
– текстуални део
– графички део
– извештај о стратешкој процени утицаја (СПУ)
– презентација нацрта плана
– презентација СПУ

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове

image_pdfimage_print