РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општински штаб за ванредне ситуације
општине Велико Градиште
Број:87-13/2021-01-2
Датум: 15. 3. 2021. год.
Велико Градиште

На основу члана 29. став 1. тачка 10) и члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада општинског штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010) и Закључка број 88-15/2021-01-2 од 8. 3. 2021. године, командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писмених понуда

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикуљање писмених понуда у циљу реализације радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Велико Градиште.

Изабраном извођачу радова, припада стицање власничког права на целокупној дрвној маси коју уклони из корита дренажних канала и водотока уз обавезу да очисти грање и остало смеће, без права на било какву новчану надокнаду.

Понуђач у својој понуди може понудити, да део вредности дрвне масе уплати у корист буџета општине Велико Градиште.

Радови обухватају:

1. Сечу и чишћење стабала и друге вегетације у дренажним каналима на потезу „Рит“, атара села Пожежено и Средњево (КО Кумане, Тополовник, Кисиљево, Бискупље, Поповац, Пожежено и Средњево) у циљу нормалног функционисања дренажних канала.

2. Сечу и чишћење стабала и друге вегетације у реци Пек (минор и мајор корито) на потезу узводно од кланице „Долиница“ до „Јаза“ у КО Велико Градиште, Пожежено и Кусиће у циљу чишћења речног профила и нормалног протока воде у реци.

Изабрани извођач дужан је да отпочне са извођењем радова у року од 8 дана од дана потписивања уговора.

Заинтересована лица могу обићи локацију са стручним лицем одређеним од стране штаба, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву на е-адресу: suzana.milo@yahoo.com

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак отварања приспелих понуда одржаће се дана 25. 3. 2021. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из регистра надлежног органа, потврду о ПИБ-у, контакт телефон, понуђени износ

-за правна лица: назив и седиште, извод из регистра надлежног органа, потврду о ПИБ-у, пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, понуђени износ

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 25. 3. 2021. године до 10.30 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати- понуда за чишћење канала“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира Извођача радова спровешће Комија у саставу:

1. Весна Милановић, мастер економиста

2. Сузана Ђорђевић, дипломирани правник

3. Младен Слепчевић, дипломирани инжењер шумарства

4. Владимир Костић, дипломирани инжењер архитектуре

5. Весна Николић, административни радник

Дана 25. 3. 2021. године, након отварања приспелих понуда, уколико буде више од једне понуде Комисија ће одабрати Извођача радова којем ће се доделити уговор ценећи највиши понуђени износ који ће Понуђач уплатити на рачун буџета општине Велико Градиште, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом избор најповољнијег Понуђача ће се извршити путем жреба и о томе сачинити записник и донети одлуку.

Извлачење путем жреба Комисија ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Понуђач који понуди највиши износ средстава, потписује изјаву о висини износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета у року од 8 дана од дана потписивања уговора о поверавању послова.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Одлуку о избору Извођача радова донеће Комисија, а председник општине ће закључити уговор о поверавању послова.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште на тел. 012/662-179 у термину од 8.00 до 14.00 часова. Контак особа је Сузана Ђорђевић

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print