Јавни позив
Назив наручиоца: Општинска управа општине Велико Градиште
Адреса: Житни трг 1, Велико Градиште, 12220
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Услуге
Назив предмета набавке: Избор јавно-приватног партнера са елементима концесије за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште
Главна ЦПВ ознака: 60112000
Подаци о партијама
Овај предмет набавке није обликован у партије.
Главно место извршења: Општина Велико Градиште
Критеријум за доделу уговора на основу: Цене
Трајање уговора:
у месецима: 84
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Понуде или пријаве морају се поднети електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Рок за подношење понуда или пријава: 14.5.2021. 11:00:00
Отварање понуда
Датум и време: 14.5.2021. 11:00:00
Место: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, канцеларија број 4
Подаци о поступку отварања понуда Поступак отварања спроводи Комисија за јавну набавку

Public Call for Tenders

Name of the contracting authority: Municipal Administration of the Municipality of Veliko Gradiste

Address:Zitni trg1, Veliko Gradiste, 12220

Public Procurement Procedure: Public Call for Tenders

Public Procurement Subject: Services

The title of the procurement: Tender for the public-private partnership with elements of concession to perform activities of town and suburban transport of passengers on the territory of the municipality of Veliko Gradiste

The Main CPV Code: 60112000

Lot Description: The subject of the procurement is not formed in lots.

Delivery Location: Municipality of Veliko Gradiste

Award Criteria: price

Contract Duration: in months:84

Tender Documents for the public procurement are available via free of charge, unlimited and unrestricted direct access at : https://jnportal.ujn.gov.rs/

Bids and tenders must be submitted electronically at: https://jnportal.ujn.gov.rs/

Submission Deadline of the tenders and bids: 15 May 2021 by 11:00:00

Bid Opening Date and Time: 14 May 2021 at 11:00:00

Place: Municipal Administration of the Municipality of Veliko Gradiste, Zitni trg 4, Office No. 4

Information about Bid Opening Procedures: The opening of bids is performed by the Public Procurement Commission.

image_pdfimage_print