На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 24. ст. 4. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020 и 38/2020), Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020) и решења Председника општине Велико Градиште број: 464-49/2021-01-2 од 12.3.2021. године,

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

Ј А В Н О Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

I Општина Велико Градиште, нуди на привремено коришћење уз накнаду, локације на територији општине Велико Градиште, заинтересованим предузетницима и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, и то:

Локација број 4 – к.п. број 2229/1 КО Велико Градиште, површинa локације на земљаној површини је 200 m2 (са могућношћу заузећа водене акваторије у површини до 2000 m2) – приступ са плаже ка воденој површини у зони постојећих спортских терена за ватерполо и одбојку на песку, ради постављања објекта забавног карактера на воденој површини – града на надувавање.

Локација је намењена за приступ воденој површини и постављање објеката привременог карактера у складу са техничким карактеристикама и потребама објекта који се поставља на воденој површини.

На локацији се може поставити лако покретни мобилијар (пулт, столица, сунцобран и сл.), осим оног који емитује јаку светлост или производи буку, или који ометају друге кориснике плаже.

Будући корисник локације омогућиће несметано кретање по предметној локацији другим корисницима плаже.

За коришћење јавне површине и водене акваторије, корисник ће плаћати само накнаду за коришћење јавне површине.

Почетна цена за коришћење локације износи 1,30 динар/m² дневно.

Регулисање односа са трећим лицима за коришћење водене акваторије представља обавезу општине Велико Градиште.

II Предмет јавног надметања – локација налази се на плажи на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште, а на привремено коришћење се нуди као комунално неуређенa и неопремљенa.

Трошкове постављања објекта и евентуалног прикључења на инфраструктурну мрежу сноси будући корисник локације.

Корисник локације је дужан да прибави све неопходне дозволе и сагласности које се тичу рада самог „воденог парка „ а које се односе на безбедност и здравље запослених и корисника и заштите животне средине. Одговорност и обавеза корисника локације је да

ради у складу са позитивном законском регулативом. Инсталација, опративни рад и одржавање су обавезе корисника локације.

III Локација се даје у на коришћење на период до 10 година, односно до истека важења Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. до 2030. године.

Изабрани корисник је дужан да садржаје предвиђене Програмом из претходног става овог огласа, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV Понуђени износ накнаде за коришћење локације корисник је дужан да плаћа у складу са Уговором који ће у року од 30 дана од достављања решења о додели локације на привремено коришћење закључити са корисником, а под претњом пропуштања.

За првих пет година коришћења локације корисник је ослобођен плаћања накнаде за коришћење, у виду мере унапређења туристичког садржаја, узимајући у обзир чињеницу – вредност предметне ивестиције, у складу са чланом 48. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, бр.73/2019).

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V Јавно надметање одржаће се дана 25.3.2021. године са почетком у 11.00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.

VI Право учешћа на надметању имају сва правна лица и предузетници, која уплате депозит у висини од 7.800,00 динара и поднесу пријаву за учешће, поштом или лично у писарници Општинске управе а за Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, у Великом Градишту Житни трг 1.

Пријаве се подносе од 15.3.2021. године до 25.3.2021. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарници Општинске управе до 10,00 часова дана 25.3.2021. године.

Депозит се плаћа на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве и са назнаком „не отварати“.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже копија решења о упису у регистар привредних субјеката код надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, матични број и мора бити потписана. Уз пријаву, предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, да прихвата све услове из јавног огласа.

Додатни услови које подносилац пријаве мора да испуни:

а) У смислу финансијског и економског капацитета:

– Да је у последње три године (2018., 2019., и 2020.г.) имао укупни пословни приход од минимум 10.000.000,00 динара;

– Да у периоду од 12 месеци који предходе месецу објављивања јавног позива није био у блокади дуже од 5 дана у континуитету , а годишње у збиру не више од 10 дана.

Испуњење услова из претходног става доказује се достављањем уз пријаву:

– Биланса стања и биланса успеха са мишљењем овлашћеног ревизора, уколико подлеже ревизији, за последње три године или извода из биланса стања (2018., 2019., и 2020.г);

– Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период или да подносилац у пријави наведе линк интернет адресе уколико је тај податак јавно доступан као валидна информација -доказ.

б) У смислу техничких карактеристика предметне опреме – воденог парка:

– Да предметна опрема-водени парк поседује сертификат EN ISO 25649 deo 1, deo 2 I deo 6 – плутајући производ за слободно време за употребу на води и у води, или еквивалентним.

– Да је минимум један објекат – производ произвођача или овлашћеног дистибутера воденог парка, који по својим карактеристикама одговара предметном воденом парку, да је постављен на језеру као локацији за постављање.

Испуњење услова из претходног става доказује се достављањем уз пријаву:

– Сертификата о усагашености понуђеног производа са траженим стандардом;

– Уговор наручиоца или други релевантан доказ о постављању воденог парка на језеру.

Подносилац пријаве је у обавези да достави меницу за озбиљност понуде и пратеће менично овлашћење на 10% од вредности десетогодишњег закупа, и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће у року од месец од дана потписивања уговора располагати „Воденим парком“ следећих техничких карактеристика:

„Водени парк“ димензија мин.25х25м , капацитета мин. за 60 особа, израђен од ојачаног поливилхлорида (ПВЦ), намењен за надувавање и усидрење у дубокој води у сврху спорта и рекреације. Корисници којима је намењен јесу одрасле особе и деца уз надзор.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Поступак јавног надметања ће се спровести ако пристигне најмање једна пријава и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 0,50 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ накнаде задржава се, односно урачунава се у износ накнаде за коришћење локације.

VIII У случају да будући корисник не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020 и 38/2020) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине

Велико Градиште“, бр. 32/2020) са припадајућим скицама локације, чиниће саставни део овог огласа.

X Обавештења која се тичу јавног надметања, на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, соба бр. 11 и 12, где је могуће извршити увид у документацију и скицу локације која је предмет привременог коришћења.

 

Број: 464-49/2021-01-2,

Дана: 15.3.2021. године.

Руководилац Одељења

Стефан Стевић

image_pdfimage_print