Одлука о покретању поступка отуђења покретне ствари – капије у својини општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:410- 2/2021-01-2
Датум: 12. 2. 2021. год.
Велико Градиште
На основу члана 27. став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 66. Статутa општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/19) председник општине Велико Градиште дана 12. фебруара 2021. године, доноси

 

О Д Л У К У

о покретању поступка отуђења покретне ствари – капије

у својини општине Велико Градиште

 

ПОКРЕЋЕ се поступак отуђења расходоване улазне капије у двориште зграде Скупштине општине, путем јавног надметања.

Предметно добро се отуђује, за цену која не може бити нижа од 10.000,00 динара, исто се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу погледати капију од дана објављивања огласа, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова у Општинској управи општине Велико Градиште, Житни трг број 1.

За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

 

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем јавног надметања имају физичка и правна лица.

Поступак отуђења путем јавног надметања одржаће се дана 23. 2. 2021. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу пријаве и почетну цену и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон и почетну цену

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из регистра надлежног органа, потврду о ПИБ-у, контакт телефон и почетну цену

-за правна лица: назив и седиште, извод из регистра надлежног органа, потврду о ПИБ-у, пуномоћје за лице која заступа подносиоца, контак телефон и почетну цену

Пријаве се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 23. 2. 2021. године до 10.30 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати- пријава за куповину покретне ствари – капије“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања спровешће Комија у саставу:

  1. Весна Милановић, мастер економиста
  2. Сузана Ђорђевић, дипломирани правник
  3. Ана Стојаковић, дипломирани економиста

Дана 23. 2. 2021. године, након одржаног јавног надметања, Комисија ће сачинити записник и донети одлуку.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи заказаном поступку, сматраће се да је одустао од пријаве.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене постигнута у поступку јавног надметања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако понуђену цену прихвати као купопродајну цену капије.

Учесник који у току јавног надметања понуди највиши износ купопродајне цене, потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је обавезан да уплати на рачун продавца у року од 8 дана од дана потписивања уговора о отуђењу.

Одлуку о избору понуђача донеће Комисија, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште на тел. 012/662-489 у термину од 8.00 до 14.00 часова. Контак особа је Весна Милановић

Карактеристике капије

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print