Oдлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 88-2/2021-01-2
Датум: 18.01.2021. године
Велико Градиште

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19 ), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште од 18.01.2021. године, председник општине Велико Градиште, доноси,

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште

 

  1. Укида се се ванредна ситуација на територији општине Велико Градиште, јер су престали разлози њеног проглашења.
  2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Браничевског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Пожаревцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Велико Градиште.
  4. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванрена ситуација проглашена, број 88- 149/2020-01-2, од 25.11.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште је на  седници Штаба одржаној дана 18.01.2021.године, донео Закључак којим предлаже укидање ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште, Закључак је донешен на основу извештаја Дома здравља Велико Градиште  од 15.01.2021.године о престанку разлога за проглашење ванредне ситуације услед побољшања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID- 19 и падом броја оболелих већ дуже време.

Како постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 87/18), којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију дела општине или општине у целини на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације Председник општине, донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

 

image_pdfimage_print