Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Број: 350-1/2021-06
Датум: 14.01.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • стамбеног објекта са апартманима на к.п.бр. 2366/466 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стокић Моме из Курјача, број предмета 353-4/2021-06
  • вишепородичног стамбеногoбјекта на к.п.бр. 1918 К.О. Велико Градиште и адаптације објекта на к.п.бр. 1908/2 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, број предмета 353-5/2021-06
  • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/515 и 2366/516 К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолете из Тополовника, број предмета 353-6/2021-06
  • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2242/18 К.О. Велико Градиште, инвеститора Цветановић Марка из Великог Градишта, број предмета 353-7/2021-06
  • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/514 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Саше из Триброда, број предмета 353-8/2021-06
  • кружног тока на раскрсници улица Пожаревачки пут и Језерски пут у К.О. Велико Градиште, инвеститора Општине Велико Градиште, број предмета 353-12/2021-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.01.2021. године до 28.01.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.01.2021.године до 14,00 часова.

Oглас за јавну презентацију је објављен у дневном листу „Објектив“ издање за територију целе Републике Србије за дан 14.01.2021.године, на сајту општине Велико Градиште и на огласној табли општине Велико Градиште.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print