Oдлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2020/2021. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2020/2021 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 7. седници одржаној дана 03.12.2020. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2020/2021. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Недељковић Катарини из Средњева – студенту прве године Универзитета у Београду, Биолошког факултета, студијски програм Биологија
  2. Стојановић Јелени из Макца – студенту друге године Универзитета у Београду Филолошког факултета, студијски програм Српска књижевност и језикса компаратистиком
  3. Милићев Анђели из Великог Градишта – студенту прве године Грађевинског факултета, Универзитета у Београду, студијски програм Грађевинарство
  4. Васић Сари из Великог Градиште, студенту друге године Универзитета у Београду, Факултета за физичку хемију, студијски програм Физичка хемија
  5. Врачарић Милици из Великог Градишта, студенту прве године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Јавна управа
  6. Стокић Ивани из Затоња, студент друге године Високе техничке школе струковних студија Пожаревац, студијски програм Електротехника и рачунарство, са 80,00 бодова
  7. Аврамовић Милици из Великог Градишта, студенту прве године Факултета безбедности у Београду, са 70,00 бодова
  8. Рајковић Тамари из Великог Градишта, студенту прве године Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета, смер Агроекономија, са 67,42 бода
  9. Милорадовић Анђели из Кусића, студенту прве године Универзитета у Београду, Филолошког факултета, студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Румунски језик, књижевност, култура, са 57,42 бода.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

 

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2020/2021. годину, дана 14.10.2020. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2020/2021 годину за 13 студената, и то:

– Природно математички факултет или Биолошки факултет, студијски програм Биологија;

– Математички факултет или Природно математички факултет, студијски програм Математика;

– Филолошки или Филозофски факултет, студијски програм Немачки језик;

– Математички факултет или Природно математички факултет, студијски програм Информатика и рачунарство;

– Грађевински факултет, студијски програм Грађевинарство;

– Факултет физичке хемије;

– Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, студијски програм Јавна управа;

– Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе, и

– 4 редовна студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 14 пријава, од којих се 5 пријава односе на дефицитарна занимања, 5 на студенте из осетљивих друштвених група и 4 пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу тражених занимања.

Подносиоцима пријава:

– Живковић Невени из Триброда, студенту друге године Београдске академије пословних и уметничких струковних студија, студијски програм Порези и царине;

– Тошић Луки из Великог Градишта, студенту прве године Академије техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, студијски програм Информациони системи;

– Томић Вељку из Триброда, студенту прве године Академије техничко-уметничких струковних студија Београд одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, студијски програм Рачунарска техника и

– Марковић Николи из Курјача, студенту пете године Медицински факултет у Београду, студијски програм Медицина,

није признато право на доделу стипендије јер уписани факултети, нису у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2020/2021. годину и Конкурсом, односно студенти су уписани на факултете, студијске програме за које није расписана стипендија.

За подносиоца пријаве Миловановић Милицу из Великог Градишта, студента прве године Академије Српске Православне Цркве за уметност и консервацију, група Црквена уметност-фрескопис, упућен је допис Центру за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за утврђивање материјалног стања, обзиром да је у пријави написано да живи сама и да нема прихода.  У достављеном извештају се наводи да именовану нису пронашли на наведеној адреси и из тог разлога не могу да доставе мишљење о материјалном стању подносиоца пријаве. Из напред наведеног, као и да уписана Академија није садржана у Конкурсу, није додељена стипендија Миловановић Милици.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2020. годину, и нацртом буџета за 2021. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2020/2021. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-22/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print