Archive for month: октобар, 2020

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2020/2021 годину

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2020/2021 годину, број 67-3/2020-01-4 од 14.10.2020. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

 ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021  ГОДИНУ

 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 

У школској 2020/2021 години, стипендираће се 13 (тринаест) студената и то:

-Природно математички факултет или Биолошки факултет, ст.програм биологија ………………………….. 1. стипендија

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. математика …………………………1. стипендија

-Филолошки или Филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик ………………………………….1. стипендија

-Филолошки или Филозофски факултет,  студијски програм  српски језик …………………………………….1. стипендија

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. информатика и рачунарство …….. 1. стипендија

-Грађевински факултет, студијски програм грађевинарство ……………………………………………………….. 1. стипендија

-Факултет физичке хемије ………………………………………………………………………………………………. 1. стипендија

-Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, студијски програм јавна управа ………….. 1. стипендија

-Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе ……………  1. стипендија

и 4 редовна студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

Студент из осетљиве друштвене групе, остварује право да учествује на конкурсу, уколико  испуни један од следећих услова:

 • да су он и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу
 • да је дете без родитељског старања,
 • да је из једнородитељске породице (живе с једним родитељем, а други родитељ није жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР)
 • да припада ромској националној мањини,
 • да је лице са инвалидитетом,
 • или лице са хроничним болестима (бронхијална и срчана астма, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)

Право на стипендију могу остварити редовни студенти који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

Стипендија се не може користити за поновљену годину студије на истом или другом факултету.

Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.

Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.

Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије  са одговарајућом важећом каматом.

По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на подручју општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.


II 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– пријаву за доделу стипендије

– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе,

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходним годинама студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе (за студенте из осетљивих друштвених група)

– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)

– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду

– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба ( студенти из осетљивих друштвених група) достављају и:

-оверена копија документа који потврђује инвалидност студента,

-копија решења о признавању права на новчану социјалну помоћ, или потврда Центра

-копија извода из матичне књиге умрлих,

-доказ о постојању хроничног обољења,

-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења).


III
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на Конкурс закључно са 29.10.2020. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.


IV 
ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Правилником о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја  општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 30/2016).

Предност код студената  са инвалидитетом, има студент са уписаним  факултетом  у односу на  високу школу, уз поштовање критеријума утврђених Правилником.

Одлука о додели стипендија објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs
               

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег  степена образовања.

Са изабраним стипендистом, председник општине Велико Градиште закључује  Уговор о стипендирању.

Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут.

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018- др. закон и 10/2019), као  и све информације везане за Конкурс, могу се  добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу– канцеларија број 1. и 4, или на телефон 660-122, контакт особа Весна Милановић.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Број: 67-3/1/2020-01-4

Датум: 14.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић

image_pdfimage_print

Допуна обавештења о извођењу гађања из пешадијског наоружања за октобар

Поред термина за гађање у следећим данима  01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22.10.2020, и уместо 27. и 28.10.2020.  године, Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања и 16.10.2020. године, на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Председник општине обрадовао малишане Предшколске установе “Мајски цвет“ за Дечју недељу

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, у пратњи својих сарадника, посетио је данас, поводом Дечје недеље, полазнике Предшколске установе “Мајски цвет“.

Посета предшколаца општини постала је део програма Дечје недеље како би се ближе упознали с локалном самоуправом и добили одговоре на многобројна питања. Ове године, због епидемиолошке ситуације, деца су представнике општине дочекала у својим групицама. Од ове године, они уживају и у фискултурној сали коју су добили у оквиру изградње новог објекта у установи у Великом Градишту.

У овој радној години уписано је 111 предшколаца, а 67 које установу похађа у Великом Градишту распоређено је у три групе: “Невен“, “Бубамара“ и “Пинокио“.

Директорка Предшколске установе, Славица Јанковић, показала је гостима, у прелепом амбијенту вртића, како функционише дневни боравак деце и представила овогодишњи програм Дечје недеље, под слоганом  Подељена срећа два пута је већа!“. Тим поводом, запослени у овој установи, заједно са предшколском децом, реализују бројна дешавања у циљу промовисања дечијих права, потреба и пружања подршке сваком детету. 

Како у вртићу кажу, посебно су поносни на хуманитарну акцију коју су покренули у сарадњи са Магичном поштом Србије, у циљу прикупљања и донирања потребних средстава за живот и рад деци која су на било који начин угрожена и потребна им је помоћ и подршка. Ови предшколци ће обрадовати 20 вршњака гаредеробом, храном и играчкама које деца воле и које су им потребне. Њихови родитељи су се радо одазвали акцији и тиме су још једном сви заједно показали да су једна велика породица и да брину једни о другима, доносећи осмехе на лица деце којој су помогли.

Поред сталне подршке коју општина пружа Предшколској установи, председник је данас малишанима централнe установe и подручних одељења на поклон донео чоколаде и сокиће, а они су му узвратили маштовито израђеном свеском “Мој град“ у којој су представили своје жеље и визију вољеног града.

ПРОГРАМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

image_pdfimage_print

Обележен Дан ослобођења Великог Градишта у Другом светском рату

Поводом Дана ослобођења Великог Градишта у Другом светском рату, у недељу 11. октобра, одржан је комеморативни скуп у градском парку код спомен обележја погинулим борцима и цивилима Првог и Другог светског рата.

Почаст су полагањем венаца одале делегацијe општине Велико Градиште, на челу са замеником председника Скупштине општине, Сашом Живковићем, и Друштва за неговање традиције ослободилачких ратова до 1918. године Велико Градиште, у присуству грађана ове општине.

“11 октобра 1944. године освануо је леп и сунчан дан, први дан, какав се само пожелети може, да наговести почетак новог живота у ослобођеном граду. А само до јуче чула се артиљеријска канонада 4. батаљона 23. дивизије који је са Пожаревачким партизанским одредом и јединицама Црвене армије одлучно кренуо у завршне операције протеривања немачког окупатора…“, обратио се присутнима Жарко Живановић.

Он је подсетио и на Градиштанце који су на разне начине пружили отпор окупатору – Вељка Дугошевића, Властимира Павловића Царевца, Љубисава Јовановића, Драгослава Марковића, Милана Милинковића, Душка Величковића, Јована Танасковића, Првослава Станојевића, Миодрага Богдановића, Мишу Тасића, Николу Милића, Михајла Стојадиновића, Љубисава јовановића, Владу Милутиновића, браћу Буђони, Перу Металца, те групу четника Леониде Пљешковића, који су се придружили партизанима у првом покушају ослобођења, као и 24 грађана стрељаних у знак одмазде на месту званом Превод.

“Немци су по окупацији Југославије форсирали Дунав. У Градиште су ушли 14. априла 1941. године. После дочека пред општином и предаје града, на пристаништу и згради Среског начелства поставили су велику црвену заставу са кукастим крстом и наставили пут Пожаревца. Уследиле су четири године немачке окупације.“, рекао је Живановић, осврнувши се, уједно, и на термопилске жртве бораца из Првог светског рата.

Као и многи други градови и Велико Градиште је неколико пута заузимано и ослобађано. Први покушај ослобађања уследио је већ 20. септембра 1941, други недуго затим, 19. децембра исте године, а крајем рата, 11. октобра 1944. године, окупатор је коначно отеран из Великог Градишта.

image_pdfimage_print

Додељене картице “Цена минус за 3+“ за родитеље у Великом Градишту

Председник општине Велико Градиште Драган Милић и председник Удружења “Покрет за децу три плус“ из Чачка, Владица Гавриловић, уручили су данас картице “Цена минус за 3+“ за родитеље са троје и више деце помоћу којих ове породице остварују попуст при куповини робе и услуга.

“Задовољство ми је што смо се окупили поводом теме како да помогнемо и повећамо број новорођене деце, да превазиђемо проблем са белом кугом. Морам да истакнем да немају добре идеје само локалне самоуправе и Влада Републике Србије већ и приватни сектор. За картице су се до сада пријавиле 83 породице које имају троје или више деце од којих је бар једно дете малолетно.“, рекао је председник општине.

Картице важе на територији читаве Србије, а у оштини Велико Градиште акцији су се прикључили предузетници, јавна предузећа и установе: ЈКП “Дунав Велико Градиште“, Спортски центар Велико Градиште, Културни центар “Властимир Павловић Царевац“, Народна библиотека “Вук Караџић“, Женски одбојкашки клуб „ВГСК“, Силвер Лејк Инвестмент, Вила “Динчић“, Ресторан “Код Брке“, Касина Код Ајдука, Викинг Трејд, “Кнез“ ауто сервис, Дунав тим Стојановић, Компанија Стокић и Вила Сунце.

“То су људи који су показали да имају слуха, а очекујемо још њих који су нам се јавили. Ова помоћ значи родитељима сада пред зиму, за снабдевање гардеробом, значи за њихов кућни буџет…“, додао је Милић и напоменуо да општина за треће и свако наредно дете у породици већ обезбеђује накнаду трошкова боравка у предшколској установи, бесплатну ужину у основној школи и предшколској установи, бесплатне школске књиге, бесплатан превоз средњошколаца, а студентима једну повратну карту месечно до места студирања.

“Поред мера за треће дете, предузели смо и помоћ за новорођену децу којима поклањамо аутоседишта, родитељима је обезбеђено паркинг место и добијају новчану помоћ. Од нове године планирамо да дајемо ваучере од 10.000 динара јер то даје резултате. Наш вртић је пун деце, сваке године имамо више од претходне. Ако су ове мере допринеле да се роди само једно дете више, ми сматрамо да смо успели. Позивамо све општине да се укључе са циљем да имамо што више деце.“, порука је Драгана Милића са овог пријема.

Удружење “Покрет за децу три плус“ из Чачка, формирано је пре три године, како је рекао председник Гавриловић “у циљу да Србија васкрсне, јер сад већ имамо 38.000 више умрлих него рођених“. “Нећемо дозволити црни сценарио који су предвидели Тарабићи. Највећи непријатељ нам је бела куга. Ако је четири милиона Срба током наше историје дало животе да живимо у слободи, ми имамо обавезу да ову земљу оставимо онима који долазе после нас, нашим потомцима. У тој борби, на првој линији одбране су породице са више деце. Треба да нас је и шест пута више да бисмо имали гаранције да ћемо бити у својој земљи, иначе ћемо је за 50 година изгубити. Узалуд је улагање у школе, спортске објекте, инфраструктуру… ако нема ко да их користи.“, апел је председника овог Удружења са хуманом мисијом, уз похвале председнику општине и потврдом његових речи да је и макар једно дете више – успех.

Он је потврдио да је од подстицајних мера Републике већ дошло до промене и повећања броја рођене деце, али и подсетио да да би дошло до трећег треба обезбедити да се роди прво и друго дете. Како је Гавриловић рекао, сам назив “поносна картица“ има за циљ да искаже поштовање родитељима са троје деце и да подстакне друге родитеље да рађају. У том смислу, са великим ентузијазмом је пренета намера председника Републике о оснивању министарства за бригу о породици, деци и демографији.

Картица “Цена минус за 3+“ данас је, због поштовања епидемиолошких мера безбедности, симболично уручена једној од мајки, Марини Ранић. “Ова картица ће сигурно много да нам допринесе и олакша мада и сад користимо погодности које нам општина пружа. Нама већ и сама пажња, да неко брине о нама, много значи.“, поручила је Марина.

Поред картице, родитељи добијају и каталог са даваоцима попуста из читаве земље што ће им омогућити да остваре најповољнију куповину и растерете кућне буџете. У њему су представљене мере које општина Велико Градиште предузима, али и мере за које се ово удружење бори. Са пријема су упућене искрене речи захвалности свима који су учествовали у акцији и позив осталима, као и родитељима да се пријаве чим им се треће дете роди.

Уручењу су присуствовали и потпредседница Удружења, Далиборка Несторовић, заменик предсеника општине, Слађан Марковић, начелница Општинске управе, Сања Стојадиновић, и руководилац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове, Сузана Ђорђевић – и сама мајка троје деце, а овим догађајем општина уједно обележава и октобарску Дечју недељу.

image_pdfimage_print

Одржан 26. Музички фестивал „Царевчеви дани“ у Великом Градишту

У Великом Градишту јуче је одржан 26. Музички фестивал „Царевчеви дани“ у организацији  Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ и под покровитељством Општине Велико Градиште, Министарства  културе и информисања Републике Србије, Организације музичких аутора Србије СОКОЈ и спонзора.

У светлу догађаја проузрокованих вирусом ковид-19, у сведеној је форми, кроз једнодневну свечаност, реализовано пет сегмената Фестивала.

У подневном термину и пријатном амбијенту столетних липа у градском парку, пред бројним поштоваоцима Царечевог дела, свечаним чином подизања фестивалске заставе и полагањем венца на споменик Властимиру Павловићу Царевцу од стране председника општине Велико Градиште и председника Организационог одбора, Драгана Милића, отворен је овогодишњи фестивал.

Програм је отпочео пригодном беседом Сање Ђокић, члана Уметничког савета, и трећенаграђеном песмом са поетског конкурса о Царевцу, аутора Милисава Миленковића, у извођењу глумца аматерског позоришта „Жанка Стокић“ Велико Градиште, Игора Мишуровића.

Кроз седам изложбених паноа, у фотографији је представљено стваралаштво родоначелника наше народне музике – Властимира Павловића Царевца.

Након одржане изложбе „Свилен конац –Царевчево златно гудало“, аутора мр Мирјане Дробац и проф. Николе Рацкова, у Општини Врачар, представљена је и грађанима и посетиоцима у Великом Градишту. Том приликом, стручни сарадник Изложбе и сарадница директора Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, Ана Гајић, прочитала је говор проф. Зорана Марића, сарадника на изложби.  Уприличен је и наступ вокалних солисткиња Весне Димић и Биљане Петковић у пратњи Илије Павловића на хармоници након чега је председник Уметничког савета и модератор програма, проф. Никола Рацков званично отворио изложбу.

На промоцији часописа „Царевчева лира“ која излази у оквиру фестивала, овог пута говорили су проф. Сузана Миленковић и  уредник Жарко Живановић. Том приликом прочитана је другонаграђена песма са поетског конкурса, аутора проф. Драгоша Павића. У оквиру Округлог стола на тему „Наредних 25 година“ говорили су председник Уметничког савета, проф. Никола Рацков и Браниславка Величковић, директорка Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ , који су се том приликом осврнули на претходне и дали пројекцију за предстојеће године фестивала „Царевчеви дани“.

Финални део свечаности, у вечерњим часовима, одржан је у хали Спортског центра, Кроз једноипочасовни програм, уприличено је изузетно концертно вече којим је обележено 125 година од рођења великог Царевца. Почетак програма обележио је пригодан говор председника општине и Организационог одбора Фестивала, Драгана Милића, и беседа Уметничког директора фестивала, магистра Мирјане Дробац. Након беседе о уметничким  вредностима које нам је Царевац оставио, част да песмом отворе двадесет шесте „Царевчеве дане“ припала је дуету Весни Димић и Биљани Петковић, након којих су наступили виолинисти и певачи –лауреати са досадашњих такмичења – Александар Савић, Милован Јовичић, Лариса Копић, Софија Живић. проф. Љубица Миладиновић, Катарина Богдановић.

Читањем литерарног рада представљена је првонаграђена  песма са поетског  Конкурса  на тему Царевца, аутора Драгана Јацановића. И овог пута, сада већ по традицији, свој уметнички допринос овогодишњем фестивалу дао је Народни оркестар РТС-а, под вођством маестра Владе Пановића, који ове године обележава 85 година свог постојања и уметничког рада.

Свој печат и посебност овогодишњем фестивалу дао је и  првак наше опере Оливер Њего. Након маестралних наступа овогодишњих учесника, фестивал је свечано затворио председник Скупштине општине Велико Градиште, Владимир Штрбац, а посетиоце је испратило чувено Тобџијско коло у извођењу виолиниста –лауреата у пратњи Народног оркестра РТС-а.

Oтварање и Округли сто

Концерт

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште – Рам

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-232/2020-01-2 од 5.10.2020. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а кога чине:

– кат. парц. бр. 142/5 „Село“, пашњак 6. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз укупне површине од 371 m², уписана у ЛН број 522 КО Рам;

– кат. парц. бр. 142/18 „Село“, пашњак 6. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз укупне површине од 340 m², уписана у ЛН број 522 КО Рам;

– кат. парц. бр. 142/20 „Село“, пашњак 6. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз укупне површине од 301 m², уписана у ЛН број 522 КО Рам;

– кат. парц. бр. 142/23 „Село“, пашњак 6. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз укупне површине од 343 m², уписана у ЛН број 522 КО Рам;

– кат. парц. бр. 114 „Маршала Тита“, земљиште уз зграду и други објекат од 500 m² и воћњак 3. класе од 103 m², грађевинско земљиште изван грађевинског подручја укупне површине од 603 m², уписана у ЛН број 433 КО Рам.

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијама о локацији од 28.7.2020. године и 25.9.2020. године издатих од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купаца је да срезмерно сносе трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

IV Почетна цена за предмете надметања износи 10 евра/m². Исплата купопродајне цене се врши у динарској протввредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Лицитациони корак износи најмање 0,5 евра/m².

V Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 10.11.2020. године са почетком у 11.00 часова, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 8.10.2020. године до 10.11.2020. године. Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 10.11.2020. године до 10,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и локацију односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110). Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члану 40. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2019) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини, уз одбитак трошкова износа депозита и других стварних трошкова.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 11. Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

 

Број: 464-226/2020-06,                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Дана  6.10.2020. године.                                                     Сања Стојадиновић, дипл. правник

image_pdfimage_print

Полагањем венаца одана почаст браниоцима Стига у Првом светском рату

Полагањем венаца на споменик јунацима 9. Пешадијског пука првог позива Дунавске дивизије у подунавском селу Рам, у среду, 07. октобра, одана је почаст страдалим војницима током одбране Стига у Првом светском рату.

Српски војници погинули су на овом месту, у огорченој борби за сваки педаљ земље, 07. октобра 1915. године, храбро бранећи Стиг и Млаву при нападу бројно и технички надмоћније аустроугарске и немачке армије, предвођене маршалом Макензеном.

“Били смо остављени сами себи, а непријатељ је био силнији него икада. Надмоћност Макензенових Немаца, и бројна и техничка, била је толика да је њихова победа била сигурна, наш пораз неминован. То се јасно осећало још док су били на левој обали Дунава. Па ипак се није задрхтало, ипак се борило за сваку стопу, до последњег човека… забележио је Властимир С. Петковић. у својој књизи “Од Рама до Крфа: до последњег човека“.

Венце су положиле делегације општине Велико Градиште, Војске Србије, Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова до 1918. године и Удружења грађана “Рамска тврђава“.

image_pdfimage_print

Oпштинa Велико Градиште учесник Треће српске конференције о јавно-приватном партнерству

На Трећој српској конференцији о јавно-приватном партнерству која се бавила изазовима у домену инфраструктуре, енергетике и енергетске ефикасности и питањем како иновације у реализацији пројеката, набавци и технологији могу помоћи решавању тих изазова, одржаној јуче у Београду,  међу великим бројем званичника и експерата из сектора, учествовао је и председник општине Велико Градиште, Драган Милић, у панелу на тему Јавно-приватна партнерства у градовима и општинама.

Како је најављено, Велико Градиште је мала општина која се усудила да послове повери приватним партнерима.

“Има већ неколико година како то функционише и нема ни једне примедбе. Постигли смо две ствари – штедимо енергију што је интенција и Владе Србије и штитимо околину – имамо смањење од око 75 одсто CO2 што је веома значајно, и треће, штедимо новац што нам даје шансу да унапредимо неке друге ствари. У наредном периоду планирамо, као мала општина, да урадимо још неколико ствари везано за партнерство. То је, пре свега, превоз што је у поодмаклој фази, до нове године би требало да изаберемо партнера, да поверимо локалне путеве и путну мрежу партнеру да се брине о њима, а у озбиљно преговарамо о канализацији и грејању пошто немамо централни систем грејања. Правимо програм да видимо колике би биле уштеде. Лично мислим да овакав вид сарадње треба наставити, боље се решава на тај начин, бољи ће да буде газда и локалне самоуправе треба да траже партнере у свим сегментима као што су пијаце, паркинг… Треба наћи начин да објаснимо шта смо добили, да људи схвате да то треба радити.“, рекао је председник Милић.

На конференцији су представљене и неке од најбољих пракси у јавно-приватном партнерству из Велике Британије, Србије и региона и дате смернице за побољшање ЈПП пројеката.

Теме конференције биле су Инвестиције у јавно-приватном партнерству: покретање развоја након COVID-19 кризе, Нове ЈПП платформе за транспортну инфраструктуру, обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност, Правни модели за успешне ЈПП пројекте, Јавно-приватна партнерства у градовима и општинама и Најбоље праксе у ЈПП пројектима: Приступ „вредност за новац“.

Организатор овог догађаја је компанија ТГИ Гроуп Интернатионал, а конференција је организована под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Британске Амбасаде у Беграду, као и Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије.

Извор: www.pppconference.rs, општина Велико Градиште
Foto: TGI Group International, општина Велико Градиште

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
Имовинско правне послове
Број: 464-200/2020-06
Датум: 06.10.2020 године
Велико Градиште

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) и Решења о покретању поступка грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-230/2020-01-2 од 02.10.2020 године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е, 

 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. Општина Велико Градиште извршиће отуђење, грађевинског земљишта из јавне својине општине, заинтересованим физичким и правним лицима, поступком јавног надметања, и то:

– кат. парц. бр. 1566/14 „Јоце Селића“, земљиште у грађевинском подручју-земљиште уз зграду укупне површине од 173,00 m²,  и шума 1. класе од 211,00 м² укупне површине 3,84 ара, уписана у Л.Н. бр. 2195 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште, и

– кат. парц. бр. 1566/15 „Јоце Селића“, земљиште у грађевинском подручју-земљиште уз зграду укупне површине од 152,00 m²,  и шума 1. класе од 187,00 м² укупне површине 3,39 ари, уписана у Л.Н. бр. 2195 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште;

 1. Земљиште се отуђује будућим купцима у својину.

Земљиште се налази у типичној целини 6. „Плана генералне регулације насеља Велико Градиште“ где је дозвољена изградња објеката чији су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији од 29.09.2020. године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

 1. Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго.

Обавеза купаца је да срезмерно сносе трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

 1. Почетна цена за предмете надметања износи, 15,00 евра/m² а утврђена је записником о процени ЛПА општине Велико Градиште.

Плаћање купопродајне цене се врши у динарској протввредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Лицитациони корак износи најмање 0,5 евра/m².

 1. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15. дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) под претњом пропуштања.

Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

 1. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 10.11.2020 године са почетком у 10.00 часова, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 25/5, пред Комисијом СО Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

 1. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве се подносе од 09.10.2020. године до 8,00 часова, 10.11.2020 године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 10.11.2020. године до 8,00 часова.

 1. Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и непокретност односи као и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања као и копују плаћеног депозита.

У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

 1. Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

 1. По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине.

Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице Комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

 1. Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30. дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком 5. овог Огласа, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члану 40. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2019) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини, уз одбитак трошкова износа депозита и других стварних трошкова.

 1. Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити лично у просторијама Имовинско правне службе, Општинске урпаве општине Велико Градиште, соба бр. 25/5.

Особа за контакт Новица Илић, дипл. правник.

 

Број: 464-200/2020-06,                                                            САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Дана 06.10.2020 године.                                                            Новица Илић, дипл. правник

 

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print