Обавештење о јавном увиду поводом израде Просторног плана општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-23/2019-06
Датум: 30.10.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Просторног плана општине Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 14/2017.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана од 30. oктобра 2020.године до 30. новембра 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

У току јавног увида планирана је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са „COVID-19“ вирусом и мерама прописаних одстране надлежних служби.

О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове канцеларија број 11 и на сајту општине. На сајту општине Велико Градиште биће доступна и презентација планског документа.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде Просторног плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно до 30. новембра 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Термин јавне седнице комисије за планове општине Велико Градиште биће одређен накнадно, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и о истом ће јавност бити благовремено обавештена.

Нацрт Плана – линк за преузимање

Презентација

Одељење за урбанизам

и имовинско правне послове

 

image_pdfimage_print