Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Затоњу

На основу Одлукe број 9/2020 од 14.8.2020. године Савета МЗ Затоње, Комисија за закуп МЗ Затоње, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАТОЊУ

 1. МЗ Затоње преко Комисије за закуп МЗ Затоње, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини, корисника МЗ Затоње, и то:

– пословни простор у укупној површини од 84,92 m² који се састоји од главне просторије површине од 57,75 m², оставе од 26,44 m² и вц-а oд 0,73 m², у објекту укупне површине од 256 m² на к.п. бр. 204 КО Затоње у селу Затоње, а у закуп се даје ради обављања трговинске пословне делатности закупца.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални трошкови и таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Затоње, у службеним просторијама МЗ Затоње или на адресу М. Тита, село Затоње.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 15.8.2020. године до 25.8.2020. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Ђураково Поповац до 25.8.2020. године до 17 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 26.8.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама МЗ Затоње, у селу Затоње, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.

 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.

 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.

 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Затоње.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.

 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062/178-7877 или лично у просторијама МЗ Затоње, особа за контакт Саша Живковић.

 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Затоње, огласној табли општине Велико Градиште, сајту општине, кабловској телевизији.

Број: 10/2020

Датум 14.8.2020. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Затоње

Љубисав Стокић

image_pdfimage_print