Обавештење о јавном увиду поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-102/2019-06
Датум: 20.07.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.  Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. јула 2020. године до 19. августа 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида планирна је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са Корона вирусом и мерама прописаних од надлежних служби.

О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у Oдељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија број 11 и на сајту општине.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана генералне регулације организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно са 19. августом 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Текстуални део

Катастарско-топографски план

Извод из ПГР-а планирана намена и регулација

Извод из ПГР-а зоне, целине и спровођење

План намене

План саобраћаја и нивелације

План регулације

Хидротехничка инфраструктура

Електроен. и телеком. инфраструктура

image_pdfimage_print