Јавни увид у Нацрт и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (Петља „Пожаревац”) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 20. ЈУЛА ДО 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама јединица локалне самоуправе –  градова Смедерево и Пожаревац и општина Велико Градиште и Голубац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 18. августа 2020. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE, као и ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе у обухвату  планског документа. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне презентацијe и јавне седнице комисије за јавни увид.


Општина Велико Градиште

Увид у Нацрт Просторноог плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац можете извршити у канцеларији број 11 у Општинској управи општине Велико Градиште, у времену трајања јавног увида.

План је у дигиталној форми доступан на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам на следећем линку:

https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-ppppn-ik-dp-ib-reda-autoput-e-75-beograd-nis-petlja-pozarevac-pozarevac