Archive for month: јул, 2020

Третман сузбијања комараца на територији општине Велико Градиште

Обавештавамо становнике општине Велико Градиште да ће у понедељак, 03. августа, бити вршена акција запрашивања комараца на територији града и викенд насеља.

Акција ће се обављати са земље (из возила са атомизерима) и из ваздуха (авиопрелетом). Третман из ваздуха почеће након 18.00 сати, а третман са земље у периоду од 19.00 до 23.00 сата, уз могућност да се настави и наредног дана.

Третман са земље врши се на одраслим јединкама у периоду дана када су најактивније, на зеленим површинама и улицама у граду и Белом Багрему.  Молимо пчеларе да заштите своје пчеле.

Препарат који се бити коришћен за третман са земље је Aqua K-Othrine, Bayer.

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-5/2020-08
Датум: 27.07.2020. године

 

На основу чл.  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-5208/2020 од 8.07.2020. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радна места која се попуњававају:

  1. Послови путне ифраструктуре и комуналног опремања у Одељењу за локални и економски развој, у звању саветник – 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на организацију и техничко регулисање саобраћаја, безбедност саобраћаја и унапређење режима одвијања саобраћаја; остварује сарадњу са надлежним органима и предузећима на изналажењу саобраћајно – техничких и других решења за несметано одвијање саобраћаја; прати  стање безбедности саобраћаја у општини и предлаже мере за унапређење истог; израђује предлоге пројеката, елабората, базе података, стандарде, мере из области безбедности саобраћаја. Учествује у изради програма безбедности саобраћаја, припрема документацију, програме радова на одржавању путева и улица и врши надзор над тим радовима, даје сагласност за прекопавање улицаради прикључка инсталација (ПТТ, електро и др.), контролише и оверава документацију на радовима хоризонталне и вертикалне сигнализације. Припрема програм саобраћајне сигнализације и спроводи поступак уређења саобраћајне сигнализације на локалу, прати реализацију активности на пословима летњег и зимског одржавања путне инфраструктуре. Врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналних делатности – улице , саобраћајнице, путеви и паркинг простори; административно-технички  послови утврђивања накнаде  за комунално опремање, прикључка на комуналну инфраструктуру, административно технички послови дефинисања потребних радова на одржавању објеката јавне намене у својини општине. Врши формирање и редовно ажурирање базе комуналне инфраструктуре у ГИС-базу, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца одељења .

Услови: стечено високо образовање  из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се познавање Закона о општем управном поступку, Закона о путевима, Закона о комуналним делатностима– усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

  1. Послови праћења комуналних делатности у Одељењу за локални и економски развој, у звању млађи саветник – 1 извршилац

Опис посла: Спроводи одлуку о такси превозу и друге прописе из ове области на територији општине; врши планирање капацитета мрежа линија, послове управљања квалитетом у систему јавног транспорта путника и др. у складу са одлукама које регулишу ову комуналну делатност;

Спроводи управне послове пренамене земљишта, учествује у изради Програма уређивања грађевинског земљишта, врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналне делатности – јавни превоз путника у насељима, гробља и погребне услуге, јавне пијаце, димничарске услуге, зоохигијена, административно техничке послове утврђивања накнаде за комунално опремање и прикључка на инфраструктуру, обавља и друге послове по налогу  начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1  овог правилника,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).           

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о комуналним делатностима – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:  Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијел Живановић телефон: 063557794

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа: за наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за август

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 11, 12, 13, 19, 20, 28. и 31.08.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Затварају се привремено здравствене амбуланте у Мајиловцу и Средњеву

Због погоршања епидемиолошке ситуације, а у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, донео је одлуку о затварању здравствених амбуланти у Мајиловцу и Средњеву од 29. јула.

Здравствену заштиту становници свих насеља oве општине моћи ће да остваре у Дому здравља у Великом Градишту.

 

image_pdfimage_print

Председник Србије Александар Вучић посетио Рамску тврђаву

Рамску тврђаву, смештену на самој обали Дунава, у општини Велико Градиште, посетио је јуче председник Србије, Александар Вучић, у пратњи домаћина, председника општине, Драгана Милића.

“Посетите Рамску тврђаву – Србија је најлепша земља на свету“, написао је на свом Инстаграм профилу председник упутивши позив грађанима Србије да посете ову знаменитост, а туристи који су се затекли у обиласку искористили су прилику да се са њим сликају.

Истога дана, председник Вучић посетио је и уређену Голубачку тврђаву, удаљену свега 40 km низводно од Рамског утврђења и том приликом поручио да су највеће богатство Србије управо људи које је срео у обиласку.

Рестаурирану Рамску тврђаву свечано је, у марту ове године, уз српске и турске званичнике, отворила премијерка Владе Републике Србије, Ана Брнабић.

Тврђава Рам, средњевековни бисер српског туризма, налази се у истоименом селу, на само 100 km од Београда. Подигнута је по налогу Бајазита Другог, 1483. године, као важно упориште турске одбрамбене линије према Угарској. Два километара ниже од града налази се римско археолошко налазиште Ледерата које открива трагове боравка Келта, Авара, Словена… Истраживања на овом локалитету још увек трају будући да је настањен још од праисторије. Из Рама је кренула прва српска депутација са протом Матејом Ненадовићем, а на истом месту се Карађорђе из изгнанства вратио у Србију. У Раму је, као цариник, службовао и Вук Стефановић Караџић.

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о планираном искључењу воде у Великом Градишту

Обавештавамо кориснике водоводне мреже у улици Браће Буђони, Мирослава Тирше, део Аласке и Браничевске улице у Великом Градишту да ће дана 21.07.2020. године (уторак) због радова на водоводној мрежи бити обустављено водоснабдевање од 07,00 до 14,00 часова.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

image_pdfimage_print

Јавни увид у Нацрт и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (Петља „Пожаревац”) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 20. ЈУЛА ДО 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама јединица локалне самоуправе –  градова Смедерево и Пожаревац и општина Велико Градиште и Голубац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 18. августа 2020. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE, као и ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе у обухвату  планског документа. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне презентацијe и јавне седнице комисије за јавни увид.


Општина Велико Градиште

Увид у Нацрт Просторноог плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац можете извршити у канцеларији број 11 у Општинској управи општине Велико Градиште, у времену трајања јавног увида.

План је у дигиталној форми доступан на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам на следећем линку:

https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-ppppn-ik-dp-ib-reda-autoput-e-75-beograd-nis-petlja-pozarevac-pozarevac

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јавном увиду поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-102/2019-06
Датум: 20.07.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.  Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. јула 2020. године до 19. августа 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида планирна је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са Корона вирусом и мерама прописаних од надлежних служби.

О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у Oдељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија број 11 и на сајту општине.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана генералне регулације организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно са 19. августом 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Текстуални део

Катастарско-топографски план

Извод из ПГР-а планирана намена и регулација

Извод из ПГР-а зоне, целине и спровођење

План намене

План саобраћаја и нивелације

План регулације

Хидротехничка инфраструктура

Електроен. и телеком. инфраструктура

image_pdfimage_print

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

image_pdfimage_print

Нове одлуке у вези са спречавањем ширења корона вируса

На седници Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19 од 15.07.2020. године донете су нове одлуке у вези са спречавањем ширења корона вируса.

На територији целе Републике Србије, без обзира на то да ли је у одређеној општини или граду проглашена ванредна ситуација, забрањена су окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору за више од десет људи.

За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од један и по метар, односно свака особа мора заузимати минимум четири квадратна метра.

Заштитне маске обавезне су у свим затвореним просторима и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од један и по метар, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично.

На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски.

Све наведене мере важиће од петка, 17. јула.

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print