Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Изборна комисија Општине

Велико Градиште

Број: 013-67/2020-01-1

Датум: 22.06.2020. год.

Велико Градиште

 

На основу члана 58. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) 90. ст. 1. и 2. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) Изборна комисија општине Велико Градиште, на седници одржаној 22.06.2020. године донела је

РЕШЕЊЕ

о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште

1. Понавља се гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, на бирачком месту број 6 Основна школа Велико Градиште на територији општине Велико Градиште, на којем су поништени избори одржани 21. јуна 2020. године.

2. Поновно гласање одржаће се у недељу, 28. јуна 2020. године у времену од 7 до 20 часова.

3. Бирачки одбор образован за спровођење избора, одржаних 21. јуна 2020. године, за бирачко место из тачке 1. овог решења распушта се.

4. За спровођење поновног гласања на бирачком месту из тачке 1. овoг решења Општинска изборна комисија ће образовати нови бирачки одбор и именовати председника и чланове бирачког одбора и њихове заменике.

5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији у року од 24 часа од доношења Решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник Изборне комисије

Данијел Живановић

image_pdfimage_print