Решење о наставку изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште који су расписани 4. марта 2020. године

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службенигласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 68/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),

Изборна комисија општине Велико Градиште, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

  1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиштекоји су расписани 4. марта 2020. године.
  2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
  3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштиниопштине Велико Градиште.
  4. Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
  5. Ово решење доставити председнику Скупштине општине Велико Градиште.
  6. 6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

                    Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Велико Градиште за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком Општинска изборна комисија је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је, 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општинее Велико Градиште расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања.

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборника Скупштине општине Велико Градиште, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској (Општинској) изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број 013-23/2020-01-1

У Великом Градишту 11.05.2020. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
Данијел Живановић

image_pdfimage_print