Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављаљње и јачање удружења из области пољопривреде

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-23/2020-01-2
Датум: 20. 05.2020. године
Велико Градиште

Житни трг 1.

 

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину, Председник општине, на предлог Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, дана 20.05.2020. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину.

II  Текст јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 2

За доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за успостављаљње и јачање удружења из области пољопривреде

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште у циљу побољшања рада и проширења активности Удружења пољопривредника на територији општине Велико Градиште током 2020. године.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 300.000,00 динара.
 • Износ подстицаја по једном кориснику подстицаја по кориснику је до 100% од укупног износа, а максимално 300.000,00 динара по једном захтеву..
 • Право учешћа на јавном позиву имају удружења и задруге из области пољопривредне производње и друге асоцојације пољопривредних произвођача..
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто регресирање другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Доказ да је корисник уписан у одговарајући регистар.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним канцеларијама.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Велико Градиште, а на основу јавног позива који расписује Председник општине. Јавни позив ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30. новембра.2020. године.
 • Проверу поднетих захтева врши Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције
 • Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење ових средстава.
 • Исплата средстава врши се на основу решења Председника оппштине, а на прегог Комисије за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, која врши одабир корисника
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Захтев

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print