Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-24/2020-01-2
Датум: 20. 05.2020. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину, Председник општине, на предлог Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, дана 20.05.2020. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину.

II  Текст јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 3

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

 

 • Завршетком изградње постројења за производњу пијаће воде “Острово 7000*3“, у значајној мери унапређен је квалитет и квантитет пијаће воде, али изградња овог постројења намеће и одређена ограничења у коришћењу одрећених пољопривредних површина, у зони санитарне заштите водоизворишта “Острово 7000*3“, која за директну последицу имају смањење приноса на овим површинама, а самим тим и добити у оквиру пољопривредне производње  која се на њима реализује, јер је на истим забрањена употреба минералних ђубрива, хербицида и пестицида и других средстава која могу негативно да утичу на квалитет подземних вода.
 • У циљу надокнаде пољопривредним произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“,  у буџету општине планирана су одређена средства, као директна агроеколошка плаћања.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 300.000,00 динара.
 • Општина Велико Градиште финансира надокнаду  произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“,  до 100% трошкова, максимално до 30.000,00 динара по хектару, а до утрошка по  програму планираних укупних средстава за ову меру.  Подстицаји за одрживо коришћење пољопривредног земљишта додељују се као наменска и бесповратна средства.
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери је тај што корисник мора да докаже да је приступио ограниченом коришћењу пољопривредног земљишта, на један од следећих начина:
  • Пријавио своју парцелу за сертификацију за органску производњу,
  • Засејао исту неком од травних мешавина, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засејао исту неком од сорти луцерке, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засадио исту садницама ораха.
 • Уз захтев подноси се следећа документација:
  • Доказ о власништву или закупу катастарске парцеле која се налази у зони санитарне заштите водоизворишта, за коју се тражи надокнада за одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
  • Пријава парцеле за сетификацију за органску производњу (ако је то основ за подношење захтева);
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Итвод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 2020. годину;
  • Фотокопија или електронско очитавање личне карте, носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице банке са бројем наменског текућег рачуна.
 • Да би остварили право на доделу средстава из буџета, посносиоц захтева и чланови његовог домаћинства морају претходно да измире све доспеле обавезе према Општини Велико Градиште.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 13-25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласнoj табли у месној канцеларији Острово.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Велико Градиште, а на основу јавног позива који расписује Председник општине. Јавни позив ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30. новембра.2019. године.
 • Проверу поднетих захтева врши Одељење за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције
 • Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години ће решења о одобрењу средстава доносити у складу са општим и специфичним критеријумима, уз претходни обилазак свих парцела за које су поднети захтеви и сачињавањем записника са свом потребном документацијом. Комисија врши проверу навода из захтева и може да захтева достављање додатне документације.
 • Исплата средстава врши се на основу решења о исплати надокнаде за изгубљну добит, које поред председника комисије потписује и Начелник општинске управе.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 13-25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за локални економски развој и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Захтев
Пријава

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print