Archive for month: мај, 2020

Сазив 31. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 01.06.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште,

 

САЗИВАМ

31. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 1. ЈУН 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о локалним мерама ублажавања последица насталих услед пандемије изазване вирусом COVID-19,
 2. Предлог Одлуке о одређивању модела финансирања потенцијалног пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања делатности градско-пригратског превоза путника на територији општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину,
 4. Предлог Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о давању на коришћење дела непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
 6. Предлог Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене,
 7. Предлог Одлуке о оглашавању на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2020. годину,
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, број 11/2019),
 11. Предлог Решења о разрешењу директора ЈКП „Дунав Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Угриновић Никола),
 13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Ћирковић Милан),
 14. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2019. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2019. годину,
 18. Предлог Решења о престанку функције и постављењу Начелника Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 22. Предлог Решења разрешењу и именовању чланова Изборне комисије општине Велико Градиштеу сталном саставу,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 24. Информација – Одлука о привременој обустави извршења буџета,
 25. Информација – о раду Црвеног крста Велико Градиште за време ванредног стања,
 26. Информација – Уговору о донацији.  

Број: 06-24/2020-01-1

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Велико Градиште 

Браниславка Шуловић

image_pdfimage_print

Интерни конкурс за попуњавање радног места Административно технички  послови

Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-3/2020-08
Датум: 26.05.2020. године
Велико Градиште

 

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о  интерном конкурсу („Сл. гласник РС“, бр. 17/2016) Општинска управа општине Велико Градиште  оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 Организациони облик у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Велико Градиште

Назив радног места, организационе јединице у којој је радно место систематизовано и број извршилаца:  Административно технички  послови  у Одељењу локалне пореске администрације, у звању  виши референт – 1 извршилац

Опис послова: обавља пријем, евиденцију, дистрибуцију и експедицију предмета и поште; прима и обрађује изводе књижења књиговодствених докумената; проверава исправност аналитичке картице обвезника (прокњижена задужења и уплате); прима и проверава формалну исправност и потпуност пореских пријава и других извештаја пореских обвезника; прави анализе и извештаје из свог делокруга; уноси и ажурира податке у прописаним регистрима, врши завођење и задуживање аката као и архивирање предмета; даје обавештења пореским обвезницима о висини пореског дуга по рачунима јавних прихода, као и упис уплатница пореским обвезницима и висини пореског задужења (на захтев пореског обвезника); врши пријем захтева за издавање пореских уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода, обраду истих и издавање пореских уверења странкама, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца одељења

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији  и Уредбе о канцеларијском пословању – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

Место рада: Велико Градиште

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 27.05.2020. године и истиче 10.06.2020.године.

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Стојадиновић, канцеларија број 15, телефон: 012/662-159, мобилни телефон: 0698017700 и Данијел Живановић, канцеларија број 5, телефон 063557794

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1 Велико Градиште, са назнаком: „за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

Датум оглашавања: 26.05.2020. године

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти  којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решењe да је службеник нераспоређен, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажно осуђиван за кривиично дело  на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Општинске управе  почев од 11.06.2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли општине Велико Градиште

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић

image_pdfimage_print

Обавештење о третирању ларви комараца

Обавештавамо грађане Великог Градишта да ће се, дана 29.05.2020. године, вршити третман сузбијања ларви комараца, уколико се стекну неопходни метео услови.

Радови ће се изводити у периоду од 9 до 18 часова.

Планирано је да радови трају 2 дана.

Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за јун

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 25, 29. и 30.06.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

ПУ „Мајски цвет“: Обавештење за родитеље о пријему деце

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 822
Датум: 22.05.2020. год.
Велико Градиште

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

Поштовани,

На основу Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр 610-00-00346/2020-07 од 20.05.2020. године, обавештавамо родитеље/друге законске заступнике деце да ће од 01.06.2020. године ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште примати сву децу из целодневних група.

Родитељи нису дужни да доставе потврде да су у радном односу.

Препоручује се родитељима/другим законским заступницима да, уколико је то могуће, остану са дететом код куће или пронађу алтернативни  начин бриге о деци док траје опасност од ширења епидемије.

Родитељи су дужни да поновни повратак у колектив најаве најмање два дана раније ради правовременог планирања и организације рада у установи.

Родитељи/други законски заступници су у обавези да приликом повратка детета у установу донесу потврду од лекара педијатра о здравственом стању детета, не старију од 7 (седам) дана. Телефон за заказивање прегледа у Дому здравља у Великом Градишту: 062/8092716. Прегледе заказивати радним данима од 8 до 19 часова и суботом од 8 до 13 часова.

 

Директор

Славица Јанковић

image_pdfimage_print

Полицијска управа у Пожаревцу: Kонкурс за упис полазника Центра за основну полицијску обуку (ЦОПО) – измена

Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 1.060 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, од којих ће се 510 стручно оспособљавати за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајац, 250 на радном месту саобраћајни полицајац и 300 на радном месту гранични полицајац.

Заинтересовани се на конкурс могу пријавити до 5. јуна 2020. године и имају могућност да се приликом пријаве изјасне за које радно место желе да прођу стручно оспособљавање.

За подручје Полицијске управе у Пожаревцу конкурс је расписан за 5 полазника за радно место полицајца за потребе полицијских испостава Пожаревац, Велико Градиште и Петровац на Млави, 13 полазника за радно место саобраћајног полицајца за потребе Саобраћајне полицијске испоставе Пожаревац и 5 полазника за радно место граничног полицајца за потребе Станице граничне полиције Велико Градиште.

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште на територији Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс и пријављено пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс.

Кандидат мора имати завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, или завршене основне струковне, односно, основне академске студије Криминалистичко- полицијског универзитета (КПУ). Не може имати мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса, односно, да нема више од 27 година старости ако је реч о кандидатима који су свршени студенти КПУ.

Право учешћа имају особе за које не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији и које испуњавају критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности за заснивање радног односа у МУП-у на радном месту у статусу овлашћених службених лица. Такође, кандидат мора да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије.

Пријава на конкурс са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата. Услови конкурса могу се наћи и на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs  и сајту Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.

Видео-материјал Центра за основну полицијску обуку, снимљен и на језицима националних мањина, можете преузети са ФТП сервера МУП-а. 

Пожаревац,
22. мај 2020. године

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Дирекција полиције
Полицијска управа у Пожаревцу

image_pdfimage_print

Позив за избор најбољег студента са подручја општине Велико Градиште

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента са оствареном просечном оценом током студија изнад 9, уз услов да исти нису губили годину током студирања.

Уз пријаву потребно је доставити: потврду о уписаној години студија, потврду о оствареној просечној оцени у току студирања и доказ о пребивалишту.

Пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми, студенти треба да доставе Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште најкасније до 10. јуна 2020. године (среда).

Контакт телефони: 012/662-179, 069/8017700 Сања Стојадиновић

image_pdfimage_print

Jaвни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   подстицаји за спровођење  одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-26/2020-01-2
Датум: 20.05.2020. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину, Председник општине, на предлог Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, дана 20.05.2020. године, д о н о с и:

 

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину

 

 1. Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину.
 2. Текст Јавних позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 5.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   подстицаји за спровођење  одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству 

 

 • Како би стимулисала већи број пољопривредних произвођача да се укључи у систем вођење матичне евиденције Општина Велико Градиште жели да помогне пољопривредним произвођачима власницима РПГ-а тако што ће да финансира  трошковe насталe у поступку увођења грла у матичну евиденцију и вођење матичне евиденције, које произвођачи плаћају Селекцијским службaма односно Основним одгајивачким организацијама које су регистровани за вођење селекције и матичне евиденције по решењу надлежног Министарства.
 • Општи циљ ове мере је унапређење сточарства на територији општине Велико Градиште, а специфичан циљеви су:
  • унапређење матичне евиденције у сточарству на територији општине Велико Градиште,
  • побољшање расног састава стоке,
  • повећање прихода домаћинства са територије општине Велико Градиште у виду субвенција за квалитетна приплодна грла,
  • подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 480.000,00 динара са урачунатим порезом на додатну вредност.
 • За пољопривредне произвођаче који успоставе сарадњу по питању селекцијских мера, са изабраном организацијом, пружене услуге су бесплатне.
 • Крајњи корисници ове мере су правна лица или предузетници који су регистровани за вођење селекције и матичне евиденције по решењу надлежног Министарства и обављају своју делатност.
 • Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
  • Правно лице, или предузетник уписан у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењем код надлежног Министарства;
  • Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
  • Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката;
  • Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине према јединици локалне самоуправе.
 • У пријаву на јавни позив правна лица или предузетници достављају:
  • Одгајивачки програм који ће обухватити селекцијске мере за говеда, свиње, овце и козе, а све у функцији унапређења матичне евиденције у сточарству на територији општине Велико Градиште и побољшања расног састава стоке;
  • Доказ да је правно лице, или предузетник уписан у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењем код надлежног Министарства;
  • Доказ о активном статусу и упису у регистар привредних субјеката;
  • Износ месечне брутo накнаде за рад на пословима селекције.
 • Примљене пријаве биће административно проверени од стране Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
 • Обављање ових послова биће поверено Селекцијској службе односно Основним одгајивачким организацијама које су регистровани за вођење селекције и матичне евиденције, која достави најприхватљивији Одгајивачки програм рада, као и најповољније финансијске услове за обављање послова селекције говеда, свиња, оваца и коза, а на основу решења које доноси председник општине.
 • Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани све до висине опредељених средстава за ову меру.
 • Исплата средстава врши се на основу Решења  председника општине, а на предлог Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.
 • Пријаве – понуде се предају у услужни центар Општинске управе општине Велико Градиште или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220, најкасније до 15.06.2020. године. Благовременом доставом сматра се препоручена  пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
 • Ову одлуку објавити на сајту и огласној табли Општине Велико Градиште.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 13-25/4. или на  телефон: 012/ 662-134 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за локални економски развој и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере) / са изменом

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-25/2020-01-2
Датум: 20.05.2020. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину, Председник општине, на предлог Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, дана 20.05.2020. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину.

II  Текст јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 4

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

 • На основу препоруке министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, да се у Програмима подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, које доносе јединице локалне самоуправе, предвиде средства коијима би се финасирало испитивање плодности пољопривредног земљишта које спроводе Пољопривредно саветодавне стручне службе, јер у буџету Министарства нису планирана ова средства. Из тих разлога планирамо да се у наредном периоду, у оквиру планираних средстава, код једног броја пољопривредних произвођача изврши узорковање и испитивање пољопривредног земљишта.  Ова мера је  у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014 – 2024. године.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 500.000,00 динара.
 • Општина Велико Градиште финансира испитивање пољопривредног земљишта на плодност, до 100% трошкова, по цени појединачног узорка добијеној кроз прикупљање најповољније понуде, а до утрошка по  програму планираних укупних средстава за ову меру – инвестицију.  Подстицаји за одрживо коришћење пољопривредног земљишта  додељују се као наменска и бесповратна средства.
 • Крајњи корисници средстава ове мере је Пољопривредно саветодавна стручна служба која достави најповољнију понуду на расписаном јавном позиву за достављање понуда.
 • Потребна документација за организацију која обавља послове вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта:
  • Достављен попуњен образац пријаве на конкурс;
  • Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области пољопривреде;
  • Оснивачки акт (подноси Овлашћена организација чији је оснивач Република Србија), односно статут;
  • Овлашћена организација доставља Решење пољопривредог инспектора надлежног за послове пољопривреде да испуњава услове у погледу техничких и стручних капацитета за обављање послова вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта;
 • По обављеном послу организација која обавља послове вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта доставиће:
  • Обједињени извештај оверен и потписан од стране одговорног лица Овлашћене организације који се доставља у писаном и електронском облику;
  • Читко потписана и видљиво оверена изјава одговорног лица Овлашћене организације да је на основу достављене документације од стране пољопривредника утврђено да су регистрована газдинства подносиоца захтева у активном статусу и да су парцеле са којих су анализирани узорци уписане у Регистар;
  • Читко потписана и видљиво оверена изјава одговорног лица Овлашћене организације да су достављени захтеви пољопривредника на које се односи пријава на Конкурс нису и неће бити поднесени од стране Овлашћене организације код другог органа Републике Србије ради остваривања права на средства;
  • Рачун – Фактуру за обављене послове контроле плодности исказан за све достављене анализиране узорке.
 • Учесници јавног позива подносе пријаву са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште, или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг 1, Велико Градиште 12220. Благовременом доставом сматра се препоручена  пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
 • Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Пријаву, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У 2020. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ-

Шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта

Шифра инвестиције: 201.1.3 Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агромелиоративне мере)

 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли Општине Велико Градиште.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Велико Градиште, а на основу јавног позива који расписује Председник општине. Јавни позив ће бити отворен до 15. јуна.2020. године.
 • Проверу поднетих захтева врши Одељење за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.
 • Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години донеће решења о одобрењу средстава
 • Средства за инвестицију – Одрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере)– одобрава Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, доношењем свог решења о одобравању средстава, које потписује и Начелник општинске управе.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 13-25/4, или на телефон 012/662-134 од 8 до 14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за локални економски развој и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Пријава

 

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-24/2020-01-2
Датум: 20. 05.2020. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину, Председник општине, на предлог Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години, дана 20.05.2020. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2020. годину.

II  Текст јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 3

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за одрживо коришћење пољопривредног земљишта – одрживо управљање земљиштем у зони санитарне заштите водоизворишта “ОСТРОВО 7000*3“

 

 • Завршетком изградње постројења за производњу пијаће воде “Острово 7000*3“, у значајној мери унапређен је квалитет и квантитет пијаће воде, али изградња овог постројења намеће и одређена ограничења у коришћењу одрећених пољопривредних површина, у зони санитарне заштите водоизворишта “Острово 7000*3“, која за директну последицу имају смањење приноса на овим површинама, а самим тим и добити у оквиру пољопривредне производње  која се на њима реализује, јер је на истим забрањена употреба минералних ђубрива, хербицида и пестицида и других средстава која могу негативно да утичу на квалитет подземних вода.
 • У циљу надокнаде пољопривредним произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“,  у буџету општине планирана су одређена средства, као директна агроеколошка плаћања.
 • Планирана средства за реализацију ове мере износе 300.000,00 динара.
 • Општина Велико Градиште финансира надокнаду  произвођшачима за изгубљену добит због ограниченог коришћења пољопривредног земљишта у зони санитарне заштите водоизворишта „Острово 7000*3“,  до 100% трошкова, максимално до 30.000,00 динара по хектару, а до утрошка по  програму планираних укупних средстава за ову меру.  Подстицаји за одрживо коришћење пољопривредног земљишта додељују се као наменска и бесповратна средства.
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Специфични критеријуми за кориснике по овој мери је тај што корисник мора да докаже да је приступио ограниченом коришћењу пољопривредног земљишта, на један од следећих начина:
  • Пријавио своју парцелу за сертификацију за органску производњу,
  • Засејао исту неком од травних мешавина, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засејао исту неком од сорти луцерке, уз изјаву да исту неће третирати хемиским препаратима и ђубрити минералним ђубривима,
  • Засадио исту садницама ораха.
 • Уз захтев подноси се следећа документација:
  • Доказ о власништву или закупу катастарске парцеле која се налази у зони санитарне заштите водоизворишта, за коју се тражи надокнада за одрживо коришћење пољопривредног земљишта;
  • Пријава парцеле за сетификацију за органску производњу (ако је то основ за подношење захтева);
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Итвод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор за 2020. годину;
  • Фотокопија или електронско очитавање личне карте, носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице банке са бројем наменског текућег рачуна.
 • Да би остварили право на доделу средстава из буџета, посносиоц захтева и чланови његовог домаћинства морају претходно да измире све доспеле обавезе према Општини Велико Градиште.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 13-25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли општине Велико Градиште, као и на огласнoj табли у месној канцеларији Острово.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Велико Градиште, а на основу јавног позива који расписује Председник општине. Јавни позив ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30. новембра.2019. године.
 • Проверу поднетих захтева врши Одељење за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције
 • Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години ће решења о одобрењу средстава доносити у складу са општим и специфичним критеријумима, уз претходни обилазак свих парцела за које су поднети захтеви и сачињавањем записника са свом потребном документацијом. Комисија врши проверу навода из захтева и може да захтева достављање додатне документације.
 • Исплата средстава врши се на основу решења о исплати надокнаде за изгубљну добит, које поред председника комисије потписује и Начелник општинске управе.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 13-25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за локални економски развој и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Захтев
Пријава

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print