Oбавештење о Програму финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID–19

Поштовани привредни субјекти,

Влада Републике Србије на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања изазваног пандемијом вируса COVID – 19 обезбеди подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава као и за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

Реализација Програма вршиће се преко Фонда за развој Републике Србије све док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра 2020. године.

За релизацију Програма издвојено је 24 000 000 000 динара.

КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ СРЕДСТВА

Право на коришћење средстава имају предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

Средства по овом Програму не могу се користити за:

производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународоним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

УСЛОВИ КРЕДИТА

максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:

за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,

за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и

основни услов за реализацију ових кредита је задржавање броја запослених, у складу са извештајем Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на одређено и неодређено време на дан 16. март 2020. године, с тим да се како до дана подношења захтева тако и у току коришћења кредита прихвата одступање до 10% од наведеног броја запослених.

инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) и/или

хипотека на непокретностима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или

залога на опреми/покретним стварима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или

меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

ВИШЕ О САМОМ ПРОГРАМУ, КАО И ОБРАСЦЕ МОЖЕТЕ НАЋИ НА ЛИНКУ

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19