Измена наредбе о отварању Бувље пијаце у Великом Градишту број 88-58/2020-01-2 од 21.04.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-58/1/2020-01-2
Датум: 22.04.2020. године
Велико Градиште

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020),

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 22.04.2020. године донео је

 

ИЗМЕНУ Н А Р Е Д Б Е

од 21.04.2020. године

 

  1. Мења се наредба број 88-58/1/2020-01-2 од 21.04.2020. године у делу дозвољене продаје тако да иста гласи:  „Отвара се Бувља пијаца у  Великом Градишту, искључиво за потребе продаје цвећа и расада, од  22.04.2020. године, иста ће радити сваког радног дана у периоду од  7.00 до 12.00 часова“
  1. Управљач пијаце ЈКП „Дунав“ Велико Градиште дужан је да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеди, односно омогући примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекциу и употребу заштитних средстава тј. маске и рукавице)
  1. Контролу спровођења прописаних мера вршиће ЈКП „Дунав“ Велико Градиште и комунална инспекција.
  1. Наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 22.04.2020. године.

                                                                                                                                 Командант штаба 

                                                                                                                                     Драган Милић