МУП: Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

На основу члана 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 31/20) и члана 15. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон, 47/18),

Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, доноси

НАРЕДБУ

о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

„Службени гласник РС“, бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 40 од 22. марта 2020, 46 од 28. марта 2020.

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

*Службени гласник РС, број 39/2020

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 15 до 03 часова и недељом када забрана траје од 15 до 05 часова.

Брисан је ранији став 2. (види тачку 1. Наредбе – 46/2020-3)

*Службени гласник РС, број 40/2020

**Службени гласник РС, број 46/2020

2а Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

*Службени гласник РС, број 39/2020

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

4а Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.

*Службени гласник РС, број 39/2020

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 39/2020

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 01-1094/20-58

У Београду, 18. марта 2020. године

Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

Наредба о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: „Службени гласник РС“, број 39/2020-6

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о измени и допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: „Службени гласник РС“, број 40/2020-4

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: „Службени гласник РС“, број 46/2020-3

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Влада РС: Продужена самоизолација и забрана кретања викендом

 

image_pdfimage_print