Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, расписаних за 26. април 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Изборна комисија Општине

Велико Градиште

Број:013-21/2020-01-1

Датум: 16.03.2020. год.

Велико Градиште

На основу члана 15. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020 – аутентично тумачење ), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања,

Изборна комисија општине Велико Градиште, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања.

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика и Законом о jединственом бирачком списку.

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.

5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Општинске изборне комисије.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК

Данијел Живановић, дипл. правник

image_pdfimage_print