Одлукa о привременој обустави извршења буџета

На основу члана 70 Статута Општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште„ 2/2019), на основу члана 62 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС„ број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др Закон, 103/15, 99/16, 13/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Закључка Владе Републике Србије број 00-95/2020, Обавештења Министарства финансија број 021-01-00075/2020-03 као и Обавештења Министарства финансија број 021-01-00075/2020-03 Општинско веће Општине Велико Градиште на 95. седници одржаној 25.03.2020. године,  доноси

 

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

Члан 1.

Налаже се свим корисницима буџетских средстава општине Велико Градиште да привремено обуставе извршење појединих расхода и издатака.

Члан 2.

Од привремене обуставе извршења из тачке 1 овe Одлуке  изузимају се:

 • Категорија 41 – Расходи за запослене
 • Група конта 421 – Стални трошкови
 • Група конта 424 – Специјализтоване услуге (само за медицинске услуге)
 • Група конта 426 – Материјал (само за медицински и лабораторијски материјал)
 • Категорија 44 – Отплата камата и пратећи трошкови зуадуживања
 • Група конта 463 – Трансфери осталим нивоима власти (само ненаменски трасфери)
 • Група конта 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
 • Категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита
 • Категорија 48 – Остали расходи (само дотације Црвеном крсту општине Велико Градиште и политичким странкама, као и новчане казне и пенали по решењу судова)
 • Класа 6 – Издаца за отплату главнице и набавку финансијске имовине

Члан 3.

Налаже се корисницима средстава буџета општине Велико Градиште да непредузимају  обавезе за расходе и издатке, који нису изузети од привремене обуставе извршења, као и да предузму мере и радње за одлагање измиривања већ преузетих обавеза.

Изузетно из члана 3. ове одлуке става 1. корисници буџета могу да преузму обавезе за расходе и издатке који нису изузети од привемене обуставе извршења буџета уз предходну сагласност Председника општине Велико Градиште на предлог  Одељења за финансије Општине Велико Градиште.

Члан 4.

Налаже се корисницима буџетских средстава да:

 • Зауставе преузимање обавеза за расходе и издатке који нису изузети од привремене обуставе извршења;
 • Предложе продужење уговорног рока за плаћање и да предузму мере и активности за одлагање измиривања већ преузетих обавеза;
 • Зауставе издавање радних налога по закљученим уговорима осим у хитним интервенцијама уз предходну сагласност Председника општине Велико Градиште на предлог Одељења за финансије Општине Велико Градиште;

Члан 5.

Корисници  буџетских средстава су дужни да плаћања за све преузете обавезе врше у роковима који су прописани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС„ број: 119-2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019).

Члан 6.

Локални орган власти ће о овој Одлуци обавестити Скупштину општине Велико Градиште

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службненом гласнику Општине Велико Градиште.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 400-31/2020-01-4

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print