Министарство унутрашњих послова: Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

На основу члана 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 31/20) и члана 15. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон, 47/18),

Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, доноси

НАРЕДБУ

о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

„Службени гласник РС“, бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020.

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.*

*Службени гласник РС, број 39/2020

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 20 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 20 до 03 часова*.

*Службени гласник РС, број 39/2020

2а Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.*

*Службени гласник РС, број 39/2020

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

4а Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.*

*Службени гласник РС, број 39/2020

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.*

*Службени гласник РС, број 39/2020

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 01-1094/20-58

У Београду, 18. марта 2020. године

Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

Редакцијски пречишћен текст
Преузето са
www.pravno-informacioni-sistem.rs

image_pdfimage_print