Archive for month: март, 2020

Апел за допринос акцији Црвеног крста за помоћ најугроженијима

Црвени крст Велико Градиште покренуо је акцију  помоћи најугроженијем становништву са  подручја општине у виду доделе хуманитарних пакета.

Моле се привредници и сви људи добре воље да дају свој допринос и, у складу са могућностима, уплате новчана средства како би се у овој тешкој ситуацији, изазваној пандемијом вируса, помогло што већем броју наших најугроженијих суграђана.

Уплату средстава извршити на жиро рачун Црвеног крста број 200-2365600102881-39, Црвени крст Велико Градиште, уплата хуманитарне помоћи.

Унапред се захваљујемо свима који се одазову нашем позиву.

Секретар Црвеног крста Велико Градиште

Оливер Стојановић, с.р.

image_pdfimage_print

Наредба о забрани рада зелених пијаца

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88- 19/2020-01-2
Датум: 29.03.2020. године
Велико Градиште
На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 29.03.2020. године  донео је

Н А Р Е Д Б У 

 1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се рад свих зелених пијаца на подручју општине Велико Градиште.
 2. Наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 30.03.2020. године.

 

                                                                                                                         Командант штаба
                                                                                                                           Драган Милић

image_pdfimage_print

МУП: Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

На основу члана 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 31/20) и члана 15. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон, 47/18),

Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, доноси

НАРЕДБУ

о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

„Службени гласник РС“, бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 40 од 22. марта 2020, 46 од 28. марта 2020.

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период недељом, од 03 до 08 часова.

*Службени гласник РС, број 39/2020

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 15 до 03 часова и недељом када забрана траје од 15 до 05 часова.

Брисан је ранији став 2. (види тачку 1. Наредбе – 46/2020-3)

*Службени гласник РС, број 40/2020

**Службени гласник РС, број 46/2020

2а Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

*Службени гласник РС, број 39/2020

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

4а Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.

*Службени гласник РС, број 39/2020

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 39/2020

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 01-1094/20-58

У Београду, 18. марта 2020. године

Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

Наредба о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: „Службени гласник РС“, број 39/2020-6

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о измени и допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: „Службени гласник РС“, број 40/2020-4

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: „Службени гласник РС“, број 46/2020-3

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Влада РС: Продужена самоизолација и забрана кретања викендом

 

image_pdfimage_print

Објашњење поводом недоумица око примене Закључка у вези рада кладионица, коцкарница и угоститељских објеката

Поводом недоумица око примене Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште у вези рада угоститељских објеката од 21.03.2020. године, обавештавају се власници кладионица, коцкарница и угоститељских објеката на подручју општине Велико Градиште да наведеним закључком није забрањен рад наведеним објектима већ им је забрањено да своју делатност врше тако да грађани купљену храну или пиће конзумирају у самом објекту (за столом или шанком) као и у башти ових објеката, а све у складу са одлукама Владе РС ради спречавања  ширења заразе.

image_pdfimage_print

ПУ “Мајски цвет“: Конкурс за пријем деце за радну 2020/2021 годину (допуњен)

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 558 од 24.03.2020. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

 

Конкурс за пријем деце за радну 2020/2021 годину 

 

Конкурс ће трајати од 01.04.2020. године до 15.05.2020. године.

На основу Одлуке о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 30/2020) коју је донела Влада Републике Србије, пријаве се искључиво подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić од 01. априла 2020. године

Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2019/20 години сматрају се уписаном децом (не уписују се поново).

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

 1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;

2.деца која су већ боравила у установи, а испуњавају услове предвиђене Правилником за упис – 20 бодова;

 1. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен – 20 бодова;
 2. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 80 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

 1. према дужини чекања за пријем у Установу;
 2. према већем броју деце у породици;
 3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
 4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу;
 5. према тренутку подношења документације.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију ( уколико је потребна ) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com .

Све информасије у вези уписа деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 8 до 15 часова на телефоне:

 • Милан Митић, телефон 062/8010034 и
 • Драгана Бранковић, телефон 062/8088760

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Министарство државне управе и локалне самоуправе: корисне информације

Министарство државне управе и локалне самоуправе објаввило је информације које могу да буду корисне за грађане у ситуацији ванредног стања проглашеног због пандемије вируса COVID-19.

image_pdfimage_print

Одлукa о привременој обустави извршења буџета

На основу члана 70 Статута Општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште„ 2/2019), на основу члана 62 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС„ број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др Закон, 103/15, 99/16, 13/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Закључка Владе Републике Србије број 00-95/2020, Обавештења Министарства финансија број 021-01-00075/2020-03 као и Обавештења Министарства финансија број 021-01-00075/2020-03 Општинско веће Општине Велико Градиште на 95. седници одржаној 25.03.2020. године,  доноси

 

ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА

Члан 1.

Налаже се свим корисницима буџетских средстава општине Велико Градиште да привремено обуставе извршење појединих расхода и издатака.

Члан 2.

Од привремене обуставе извршења из тачке 1 овe Одлуке  изузимају се:

 • Категорија 41 – Расходи за запослене
 • Група конта 421 – Стални трошкови
 • Група конта 424 – Специјализтоване услуге (само за медицинске услуге)
 • Група конта 426 – Материјал (само за медицински и лабораторијски материјал)
 • Категорија 44 – Отплата камата и пратећи трошкови зуадуживања
 • Група конта 463 – Трансфери осталим нивоима власти (само ненаменски трасфери)
 • Група конта 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
 • Категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита
 • Категорија 48 – Остали расходи (само дотације Црвеном крсту општине Велико Градиште и политичким странкама, као и новчане казне и пенали по решењу судова)
 • Класа 6 – Издаца за отплату главнице и набавку финансијске имовине

Члан 3.

Налаже се корисницима средстава буџета општине Велико Градиште да непредузимају  обавезе за расходе и издатке, који нису изузети од привремене обуставе извршења, као и да предузму мере и радње за одлагање измиривања већ преузетих обавеза.

Изузетно из члана 3. ове одлуке става 1. корисници буџета могу да преузму обавезе за расходе и издатке који нису изузети од привемене обуставе извршења буџета уз предходну сагласност Председника општине Велико Градиште на предлог  Одељења за финансије Општине Велико Градиште.

Члан 4.

Налаже се корисницима буџетских средстава да:

 • Зауставе преузимање обавеза за расходе и издатке који нису изузети од привремене обуставе извршења;
 • Предложе продужење уговорног рока за плаћање и да предузму мере и активности за одлагање измиривања већ преузетих обавеза;
 • Зауставе издавање радних налога по закљученим уговорима осим у хитним интервенцијама уз предходну сагласност Председника општине Велико Градиште на предлог Одељења за финансије Општине Велико Градиште;

Члан 5.

Корисници  буџетских средстава су дужни да плаћања за све преузете обавезе врше у роковима који су прописани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС„ број: 119-2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019).

Члан 6.

Локални орган власти ће о овој Одлуци обавестити Скупштину општине Велико Градиште

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службненом гласнику Општине Велико Градиште.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 400-31/2020-01-4

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print

Малопродајни објекти доступни старијима од 65 година у недељу – допуна

На територији општине Велико Градиште са потрошачима старијим од 65 година, недељом, у периоду од 04,00 до 07,00 сати, радиће следећи малопродајни објекти:

Вивко М д.о.о, Велико Градиште, Пожаревачки пут бб,

ДТЛ – Домаћи Трговински Ланац – Styline, Велико Градиште, Трг М. Милорадовића 1,

Gomex, Велико Градиште, Албанске Споменице 8,

Лилић д.о.о, Велико Градиште, Кнеза Лазара 43,

СТР Никола, Тополовник, Београдска бб,

Пајкић ископи, Чешљева Бара,

Ратекс д.о.о, Мајиловац.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири метра квадратна, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print