Позив за подношење понуде – кредит за финанансирање капиталних инвестиционих пројеката

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Наручилац је Општина Велико Градиште, Житни трг 1

www.velikogradiste.rs

2. Врста наручиоца:  јединица локалне самоуправе.

3. Врста поступка

Нема поступка. Ради се о набавци на коју се Закон не примењује сходно чл. 7 ст. 1 тачка 13) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4. Предмет набавке

Предмет набавке је услуга –КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА.

Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву.

5. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница+камата+трошкови-грант(бесповратна средства)) изражен у €.

6. Рок за подношење понуде (плана отплате кредита)

Понуђачи подносе понуде поштанском пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу:Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком «Не отварати – понуда за набавку кредита» и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Рок за предају понуда је 05.март,2020.године најкасније до 12 часова, без обзира на начин достављања. Све понуде које пристигну на наведену адресу након05.марта,2020.године до 12.00 часова, сматраће се неблаговременим и исте се неће узети у разматрање.

7. Лице за контакт

Тамара Марић – правник Општинске управе општине Велико Градиште

Факс 012/661-128

e-mail: office@velikogradiste.rs

БРОЈ: 401-44/2020-01-2

Датум:25.02.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

 

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ

 

1. Наручилац (зајмотражилац) је општина Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, Велико Градиште

Матични број:07163029

ПИБ: 101364588

Шифра делатности: 8411

Број текућег рачуна: 840-108640-31 код УЈП-НБС.

2. Правни основ задуживања:

-Измена Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020.годину („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2020)

-Mишљењe Министарства финансија-Управе за јавни дуг бр. 401-00-05949/2019-03 од 15.01.2020. године.

-Одлука Скупштине општине Велико Градиште о задуживању општинеВелико Градиште бр. 401-22/2020-01-1 од 10.02.2020.године;

3. Крајњи корисници кредита:Општина Велико Градиште- Општинска управа;

4. Износ кредита: је 30.000.000,00 динара

5. Рок отплате кредита: 72 месеца.

6. Период почека:12 месеци.

7. План повлачења кредита: У више транши по привременим и окончаним ситуацијама и фактурама, сукцесивно по одобравању кредита

8. Динамика отплате кредита: МЕСЕЧНО у ратама.

9. Инструменти обезбеђења за уредну отплату кредита: менице локалне самоуправе у вредности одобреног кредита +камата;

10. Намена кредита:

Асфалтирање улица и путева на територији општине Велико Градиште

Укупан износ биће искоришћен за исплату изведених радова према привременим и окончаним ситуацијама са припадајућим порезима.

11. Назив и опис пројекта: Унапређење путне инфраструктуре

12. План реализације пројеката: 9 месеци

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

            1. Језик

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

            2. Обавезна садржина понуде

            Понуда треба да садржи:

   попуњен образац понуде (образац бр. 1);

  изјава о подношењу заједничке понуде групе понуђача (образац. бр. 2)-уколико је понуда заједничка;

  попуњени подаци о члану групе понуђача (образац бр. 3) –уколико је понуда заједничка;

    модел плана отплате, (прилог 1 уз образац бр. 1);

    предлог уговора (прилог 2 уз образац бр. 1);

            3. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде

            Понуђач попуњава  образац понуде тако што:

                 а)  попуњава податке о понуђачу;

                 б)  попуњава  податак на који начин даје понуду;

                 в) попуњава податак о условима задуживања (податак о износу кредита у динарима по средњем девизном курсу НБС на дан 28.02.2020.године, податак о износу кредита у €, о обрачунском курсу, о номиналној каматној стопи на годишњем нивоу, трошковима кредита, податак о ефективној каматној стопи на годишњем нивоу, укупном износу набавке кредита, инструментима обезбеђења);

                 г)  попуњава податак о року важења понуде и року одобравања кредита;

                 д)  изјашњава се о року отплате кредита и грејс периоду;

                 ђ)  попуњава податак о томе како иде отплата кредита (месечни ануитети).

Уколико је понуда заједничка образац 4 –Подаци о члану групе понуђача попуњава, потписује и оверава сваки од чланова групе понуђача. Уколико је више чланова образац фотокопирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

            4. Варијантне понуде

            Понуђачи се обавештавају да се понуда може дати са варијантама. 

            5. Учешће у самосталној и заједничкој понуди

            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати и у заједничкој понуди. 

            6. Заједничка понуда

                Понуду може поднети и група понуђача.

                Уколико се ради о заједничкој понуди сви обрасци и прилози морају бити попуњени, потписани и печатирани од стране овлашћеног лица-члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

                Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:

               члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

               понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

               понуђачу који ће издати захтев за уплату ануитета;

               броју рачуна на који ће бити извршено плаћање;

    обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

7. Цена кредита- ЕКС и НКС

Ефективну каматну стопу (ЕКС) као цену кредита изразити у % на годишњем нивоу. Наручилац прихвата варијабилну каматну стопу. Обрачун ефективне каматне стопе мора бити документован планом отплате кредита који понуђач прилаже уз образац понуде.

            Номиналну каматну стопу(НКС) исказати на годишњем нивоу са начином формирања.  Да би сви понуђачи били у истој равни приликом одређивања НКС наручилац тражи да се као репер узима 6М ЕУРИБОР.

            НАРУЧИЛАЦ ПРЕЦИЗИРА ДАТУМ 28.02.2020.ГОДИНЕ ЗА УЗИМАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕКАМАТНЕ СТОПЕ – ЕУРИБОРА КАКО БИ БИЛА ОБЕЗБЕЂЕНА РАВНОПРАВНОСТПОНУЂАЧА.

            КАКО БИ СВИ ПОНУЂАЧИ НА ИСТИ НАЧИН САЧИНИЛИ ПОНУДУ, ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА А САМИМ ТИМ И ФОРМИРАЛИ ЕКС,  ХИПОТЕТИЧКИ ОДРЕЂУЈЕМО ТЕРМИН05.мај, 2020.године ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ КРЕДИТА ОДЈЕДНОМ.

            8.  Валутна клаузула

                 Валутна клаузула је дозвољена у €. За прерачун у динаре приликом сачињавања понуде понуђачи треба да користе девизни средњи курс НБС на дан 28.02.2020.године. Обрачунски курс приликом пуштања кредита и отплате кредита треба да буде средњи девизни курс Народне банке Србије. 

            9.  Рок одобравања кредита

                 Рок одобравања кредита је време које је потребно понуђачу да кредит учини расположивим након потписивања уговора. Пожељно је да тај рок буде што краћи. 

10. Отплата кредита

                 Отплата кредита би требало да буде као у кредитном захтеву: месечно у ратама. 

11. Рок отплате кредита

                 Рок отплате кредита треба да буде као у кредитном захтеву: 6 година са грејс периодом од 12 месеци. 

            12. Трошкови кредита

                  Трошкови кредита морају бити наведени по врстама са стопом, која се користи за њихов обрачун. 

            13. Укупан износ набавке кредита

                   Укупан износ набавке кредита представља укупне обавезе наручиоца по основу главнице, камате и трошкова – грант (бесповратна средства) изражен у €, до коначне отплате кредита. Обрачун укупних обавеза по кредиту мора бити документован планом отплате кредита, који се приложе уз образац понуде. 

14.  Критеријуми за оцењивање понуда

                   Критеријум за оцењивање понуда ће бити најнижи укупни износ набавке кредита изражен у €. (главница+камата+трошкови-грант(бесповратна средства)). 

            15.  Допунски критеријум

                  Уколико два или више понуђача имају у понуди идентични износ набавке кредита предност ће добити понуђач који у понуди има нижу ефективну каматну стопу.                Ако и тада две или више понуда буду идентичне предност ће добити понуда са краћим роком одобравања кредита.

            16. Инструменти обезбеђења кредита

            Понуђач је обавезан да наведе врсту инструмената обезбеђења кредита које прихвата а које је наручилац навео у кредитном захтеву. 

Н А П О М Е Н А 

                      Сви подаци везани за приходе и расходе општине Велико Градиште налазе се на сајту општине Велико Градиште у документима –  буџет на линку https://velikogradiste.rs/budzet/. 

                      Општина Велико Градиште нема заосталих дуговања према добављачима, своје обавезе измирује у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијланим трансакцима. 

                      Статут општине се налази на сајту општине Велико Градиште у делу документи – збирка прописа на линку https://velikogradiste.rs/zbirka-propisa/. 

                      Овлашћено лице на ОП обрасцу је председник општине Велико Градиште Драган Милић и исти ће бити доступан банци која буде изабрана за потписивање уговора. 

                      На основу Закона о заштити података о личности нисмо у могућности да објавимо личне податке особе. Очитана лична карта биће доступна банци која буде изабрана за потписивање уговора. 

                      Грејс период је укључен у 72 месеца, као што је наведено у кредитном захтеву под бројм 5 и  у упутству понуђачима како да сачине понуду под бројем 11. 

– Завршни рачун за 2018.годину се налази на сајту општине на линку https://velikogradiste.rs/budzet/Законски рок за израду / усвајање завршног рачуна за 2019.годину је април / јун 2020.године 

                      Сва документа која су на сајту општине су у форматима у којима су и постављена и не постоји могућност да се иста претварају у друге формате.

Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
ПР образац
Мишљење Министарства финансија
Одлука општине Велико Градиште о задуживању
Питања и одговори 3

 

 

image_pdfimage_print