Oбавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја – „Стаја за узгој живине – 9000ком.“

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број: 501-10/2020-07
Датум: 18.02.2020. године

 

На основу члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник

РС“, бр. 135/04 и 36/09 ), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору  Општинске управе Велико Градиште објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја

на животну средину

 

на захтев носиоца пројекта  изградње економског објекта „Стаја за узгој живине – 9000ком.“ – носиоца пројекта Трифуновић Новице из Мајиловца, ул. Драже Марковића бр. 2 12221 Мајиловац, није потребна процена утицаја  на животну средину

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе у утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ бр 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко Одељења за привредни и економски  развој и дијаспору Општине Велико Градиште, таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе, на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 29-023, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДИЈАСПОРУ

image_pdfimage_print