Archive for month: фебруар, 2020

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Кусићу

На основу Одлукe број 1/2020 од 20.02.2020. године Савета МЗ Кусиће, Комисија за закуп МЗ Кусиће, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У КУСИЋУ

1. МЗ Кусиће преко Комисије за закуп МЗ Кусиће, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Кусиће, и то:

– пословни простор укупне површине од 60 m², са магацинским простором и мокрим чвором, у саставу постојећег Дома културе у селу Кусиће, на к.п. бр. 233/1 КО Кусиће, ради обављања угоститељске делатности.

2. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.
Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.
У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

3. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.
Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

5. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.
Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

6. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Кусиће, у службеним просторијама МЗ Кусиће или на адресу селo Кусиће бб.

7. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.
Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

8. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.

9. Пријаве се подносе у периоду од 27.02.2020. године до 06.03.2020. године.
Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Кусиће до 06.03.2020. године до 18 часова.

10. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.
Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

11. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 06.03.2020. године, са почетком у 19 часова у просторијама МЗ Кусиће, у Кусићу, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.

13. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
14. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.

15. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.
Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Кусиће.

16. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

17. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

18. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

19. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

20. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

21. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.

22. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

23. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
24. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
25. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
26. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 064 8253 647 или лично у просторијама МЗ Кусиће, особа за контакт Саша Стокић.

27. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Кусиће, општине, сајту општине, кабловској телевизији Коперникус.

Број: 2/2020
Датум 27.02.2020 године

Председник Комисије за закуп
МЗ Кусиће
_____________________
Александар Лукић

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења грађана

У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недос-тајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реали-зују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште („Сл. гласникВелико Градиште ”, бр.3/2020) Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2020 год. („Службени гласник општине Велико Градиште„ број 72/2019) Општина Велико Градиштеи Годишњим планом јавних конкурса Општина Велико Градиште расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују удружења грађана.

УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 • које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), као и да је регистровано најмање 6 месеци пре конкурисања;
 • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма
 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.
 • да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,

Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2020.године. 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине Велико Градиште врши се применом следећих критеријума:

Р.бр Критеријум Макс бр бод
1 Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)? 5
2 Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? 10
2.1 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? 5
2.2 Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? 5
3 Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? 5
3.1 Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? 5
3.2 Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1 5
3.3 Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? 5
4 Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 5
4.1 Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 5
5 Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? 5
5.1 Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори 5
5.2 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? 5
  Максимални укупни резултат

 

70

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

Пријавни образац (Образац 1);

Предлог програма/пројекта (Образац 2);

Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– копија Завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за предходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице

Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs).

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана оддана објављивања јавног конкурса.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

Председник општине Велико Градиште 

401-50/2020-01-2                                                                                         Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница

У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине Велико Градиште („Сл. гласникВелико Градиште ”, бр.3/2020) Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2020 год. („Службени гласник општине Велико Градиште„ број 72/2019) Општина Велико Градиште расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште.

УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује црква или верска заједница:

 • које је уписано у регистар цркава и верских заједница при Министарству владе Републике Србије надлежном за послове вера на основу Закона о црквама и верским заједницама;
 • чији се циљеви остварују у области у којој се програм реализује;
 • која је директно одговорна за припрему и извођење програма
 • која није у поступку блокаде
 • да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • да црква или верска заједница има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,

Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2020.године. 

Једнацрква или верска заједница може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једномконкурсу,а у току буџетске године имају права само једном на доделу средстава.

ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВАИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Средства су предвиђена  за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

– инвестиционе радове на црквеним објектима,

– обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,

– обнову икона, верских и сакралних предмета,

– стављање нових фасада и кречење црквених објеката,

– обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,

– санирање влаге на црквеним зидовима,

– изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,

– организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,

– организовање црквених манифестација

– научна истраживања везана за цркву. 

Критеријуми  за доделу средстава су:

 1. карактер и значај програма,
 2. капацитет за реализацију програма,
 3. досадашња искуства у реализацији програма,
 4. број корисника/верника према којима је усмерен програм,
 5. да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
 6. учешће у финансирању   програма  од  стране  подносиоца  програма (постојање могућности суфинансирања).

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

Пријавни образац (Образац 1);

Предлог програма/пројекта (Образац2);

Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису у регистар цркава и верских заједница

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице

Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs).

 • РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана оддана објављивања јавног конкурса.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства биће објављена у року од петдана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

Председник општине Велико Градиште 

401-49/2020-01-2                                                                                         Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Пољопривредници из Великог Градишта на Међународном пољопривредном сајму у Пловдиву – Бугарска

Пољопривредни произвођачи из општине Велико Градиште, уз подршку општине, традиционално посећују  међународни сајам пољопривреде, а ове године избор је пао на сајам у Пловдиву у Бугарској.

Пољопривредници ове општине су, у периоду од 21. до 23. фебруара, имали прилику да се упознају са најновијим достигнућима из ове области, пре свега пољопривредне технике, али и са новим селекцијама семена и другим новитетима у савременој пољопривреди. Уједно, сајам је место где произвођачи лакше и брже ступају у контакт са продавцима и у могућности су да непосредно размене искуства стечена у раду.

Поред пољопривреденог, у исто време одржан је и сајам вина и хране па су посетиоци били су у прилици да дегустирају храну карактеристучну за Бугарску, као и квалитетна бугарска вина.

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за март

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30. и 31.03.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Позив за подношење понуде – кредит за финанансирање капиталних инвестиционих пројеката

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Наручилац је Општина Велико Градиште, Житни трг 1

www.velikogradiste.rs

2. Врста наручиоца:  јединица локалне самоуправе.

3. Врста поступка

Нема поступка. Ради се о набавци на коју се Закон не примењује сходно чл. 7 ст. 1 тачка 13) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4. Предмет набавке

Предмет набавке је услуга –КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА.

Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву.

5. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница+камата+трошкови-грант(бесповратна средства)) изражен у €.

6. Рок за подношење понуде (плана отплате кредита)

Понуђачи подносе понуде поштанском пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу:Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком «Не отварати – понуда за набавку кредита» и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Рок за предају понуда је 05.март,2020.године најкасније до 12 часова, без обзира на начин достављања. Све понуде које пристигну на наведену адресу након05.марта,2020.године до 12.00 часова, сматраће се неблаговременим и исте се неће узети у разматрање.

7. Лице за контакт

Тамара Марић – правник Општинске управе општине Велико Градиште

Факс 012/661-128

e-mail: office@velikogradiste.rs

БРОЈ: 401-44/2020-01-2

Датум:25.02.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

 

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ

 

1. Наручилац (зајмотражилац) је општина Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, Велико Градиште

Матични број:07163029

ПИБ: 101364588

Шифра делатности: 8411

Број текућег рачуна: 840-108640-31 код УЈП-НБС.

2. Правни основ задуживања:

-Измена Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020.годину („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2020)

-Mишљењe Министарства финансија-Управе за јавни дуг бр. 401-00-05949/2019-03 од 15.01.2020. године.

-Одлука Скупштине општине Велико Градиште о задуживању општинеВелико Градиште бр. 401-22/2020-01-1 од 10.02.2020.године;

3. Крајњи корисници кредита:Општина Велико Градиште- Општинска управа;

4. Износ кредита: је 30.000.000,00 динара

5. Рок отплате кредита: 72 месеца.

6. Период почека:12 месеци.

7. План повлачења кредита: У више транши по привременим и окончаним ситуацијама и фактурама, сукцесивно по одобравању кредита

8. Динамика отплате кредита: МЕСЕЧНО у ратама.

9. Инструменти обезбеђења за уредну отплату кредита: менице локалне самоуправе у вредности одобреног кредита +камата;

10. Намена кредита:

Асфалтирање улица и путева на територији општине Велико Градиште

Укупан износ биће искоришћен за исплату изведених радова према привременим и окончаним ситуацијама са припадајућим порезима.

11. Назив и опис пројекта: Унапређење путне инфраструктуре

12. План реализације пројеката: 9 месеци

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

            1. Језик

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

            2. Обавезна садржина понуде

            Понуда треба да садржи:

   попуњен образац понуде (образац бр. 1);

  изјава о подношењу заједничке понуде групе понуђача (образац. бр. 2)-уколико је понуда заједничка;

  попуњени подаци о члану групе понуђача (образац бр. 3) –уколико је понуда заједничка;

    модел плана отплате, (прилог 1 уз образац бр. 1);

    предлог уговора (прилог 2 уз образац бр. 1);

            3. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде

            Понуђач попуњава  образац понуде тако што:

                 а)  попуњава податке о понуђачу;

                 б)  попуњава  податак на који начин даје понуду;

                 в) попуњава податак о условима задуживања (податак о износу кредита у динарима по средњем девизном курсу НБС на дан 28.02.2020.године, податак о износу кредита у €, о обрачунском курсу, о номиналној каматној стопи на годишњем нивоу, трошковима кредита, податак о ефективној каматној стопи на годишњем нивоу, укупном износу набавке кредита, инструментима обезбеђења);

                 г)  попуњава податак о року важења понуде и року одобравања кредита;

                 д)  изјашњава се о року отплате кредита и грејс периоду;

                 ђ)  попуњава податак о томе како иде отплата кредита (месечни ануитети).

Уколико је понуда заједничка образац 4 –Подаци о члану групе понуђача попуњава, потписује и оверава сваки од чланова групе понуђача. Уколико је више чланова образац фотокопирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

            4. Варијантне понуде

            Понуђачи се обавештавају да се понуда може дати са варијантама. 

            5. Учешће у самосталној и заједничкој понуди

            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати и у заједничкој понуди. 

            6. Заједничка понуда

                Понуду може поднети и група понуђача.

                Уколико се ради о заједничкој понуди сви обрасци и прилози морају бити попуњени, потписани и печатирани од стране овлашћеног лица-члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

                Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:

               члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

               понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

               понуђачу који ће издати захтев за уплату ануитета;

               броју рачуна на који ће бити извршено плаћање;

    обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

7. Цена кредита- ЕКС и НКС

Ефективну каматну стопу (ЕКС) као цену кредита изразити у % на годишњем нивоу. Наручилац прихвата варијабилну каматну стопу. Обрачун ефективне каматне стопе мора бити документован планом отплате кредита који понуђач прилаже уз образац понуде.

            Номиналну каматну стопу(НКС) исказати на годишњем нивоу са начином формирања.  Да би сви понуђачи били у истој равни приликом одређивања НКС наручилац тражи да се као репер узима 6М ЕУРИБОР.

            НАРУЧИЛАЦ ПРЕЦИЗИРА ДАТУМ 28.02.2020.ГОДИНЕ ЗА УЗИМАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕКАМАТНЕ СТОПЕ – ЕУРИБОРА КАКО БИ БИЛА ОБЕЗБЕЂЕНА РАВНОПРАВНОСТПОНУЂАЧА.

            КАКО БИ СВИ ПОНУЂАЧИ НА ИСТИ НАЧИН САЧИНИЛИ ПОНУДУ, ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА А САМИМ ТИМ И ФОРМИРАЛИ ЕКС,  ХИПОТЕТИЧКИ ОДРЕЂУЈЕМО ТЕРМИН05.мај, 2020.године ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ КРЕДИТА ОДЈЕДНОМ.

            8.  Валутна клаузула

                 Валутна клаузула је дозвољена у €. За прерачун у динаре приликом сачињавања понуде понуђачи треба да користе девизни средњи курс НБС на дан 28.02.2020.године. Обрачунски курс приликом пуштања кредита и отплате кредита треба да буде средњи девизни курс Народне банке Србије. 

            9.  Рок одобравања кредита

                 Рок одобравања кредита је време које је потребно понуђачу да кредит учини расположивим након потписивања уговора. Пожељно је да тај рок буде што краћи. 

10. Отплата кредита

                 Отплата кредита би требало да буде као у кредитном захтеву: месечно у ратама. 

11. Рок отплате кредита

                 Рок отплате кредита треба да буде као у кредитном захтеву: 6 година са грејс периодом од 12 месеци. 

            12. Трошкови кредита

                  Трошкови кредита морају бити наведени по врстама са стопом, која се користи за њихов обрачун. 

            13. Укупан износ набавке кредита

                   Укупан износ набавке кредита представља укупне обавезе наручиоца по основу главнице, камате и трошкова – грант (бесповратна средства) изражен у €, до коначне отплате кредита. Обрачун укупних обавеза по кредиту мора бити документован планом отплате кредита, који се приложе уз образац понуде. 

14.  Критеријуми за оцењивање понуда

                   Критеријум за оцењивање понуда ће бити најнижи укупни износ набавке кредита изражен у €. (главница+камата+трошкови-грант(бесповратна средства)). 

            15.  Допунски критеријум

                  Уколико два или више понуђача имају у понуди идентични износ набавке кредита предност ће добити понуђач који у понуди има нижу ефективну каматну стопу.                Ако и тада две или више понуда буду идентичне предност ће добити понуда са краћим роком одобравања кредита.

            16. Инструменти обезбеђења кредита

            Понуђач је обавезан да наведе врсту инструмената обезбеђења кредита које прихвата а које је наручилац навео у кредитном захтеву. 

Н А П О М Е Н А 

                      Сви подаци везани за приходе и расходе општине Велико Градиште налазе се на сајту општине Велико Градиште у документима –  буџет на линку https://velikogradiste.rs/budzet/. 

                      Општина Велико Градиште нема заосталих дуговања према добављачима, своје обавезе измирује у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијланим трансакцима. 

                      Статут општине се налази на сајту општине Велико Градиште у делу документи – збирка прописа на линку https://velikogradiste.rs/zbirka-propisa/. 

                      Овлашћено лице на ОП обрасцу је председник општине Велико Градиште Драган Милић и исти ће бити доступан банци која буде изабрана за потписивање уговора. 

                      На основу Закона о заштити података о личности нисмо у могућности да објавимо личне податке особе. Очитана лична карта биће доступна банци која буде изабрана за потписивање уговора. 

                      Грејс период је укључен у 72 месеца, као што је наведено у кредитном захтеву под бројм 5 и  у упутству понуђачима како да сачине понуду под бројем 11. 

– Завршни рачун за 2018.годину се налази на сајту општине на линку https://velikogradiste.rs/budzet/Законски рок за израду / усвајање завршног рачуна за 2019.годину је април / јун 2020.године 

                      Сва документа која су на сајту општине су у форматима у којима су и постављена и не постоји могућност да се иста претварају у друге формате.

Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
ПР образац
Мишљење Министарства финансија
Одлука општине Велико Градиште о задуживању
Питања и одговори 3

 

 

image_pdfimage_print

У Темишвару и Великом Градишту одржане радионице и оквиру пројекта ране дијагнозе и лечења рака штитне жлезде

Лекари из Србије и Румуније, тачније Великог Градишта и Темишвара, низом заједничких радионица унапређују своје знање како би победили све учесталији карцином тироидне жлезде.

У Темишвару је  22-23. фебруара одржана четврта радионица у оквиру пројекта прекограничне сарадње здравства под називом „Заједнички приступ поједностављивању ране дијагнозе и лечења рака штитне жлезде код популације у партнерском подручју“, који ће у наредне две године бити реализован у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020, у сарадњи Градске болнице Темишвар и Дома здравља Велико Градиште.

На радионицама  учестовује  30 лекара и друго стучно особље из Темишвара и Великог Градишта.

Већ следеће суботе, 29. фебруара, одржаће се једнодневна радионица у Великом Градишту док ће се друга, такође једноденевна радионица у Темишвару одржати 07. марта.

Укупна вредност пројекта је 1.038.305 евра, од чега су бесповратна средства ЕУ 882.559 евра.

Општи циљ пројекта је да се заједницама са обе стране границе, кроз повећан приступ ефикасним медицинским услугама, уз рану, модерну дијагностику и тренутно лечење рака штитне жлезде побољша квалитет живота. Кроз активну прекограничну сарадњу очекује се да резултати пројекта, куповином и уградњом висококвалитетне медицинске опреме и обуком оговарајућег кадра, доведу до модернизације регионалних медицинских центара који су укључени у дијагнозу и лечење патологије штитне жлезде.

Набавком планиране опреме, у наредном ће периоду сви становници подручја која покривају ова два здравствена центра моћи, у оквиру рутинског превентивног прегледа, да ураде и ултразвук штитне жлезде, а све у циљу адекваног раног откривања евентуалних здравствених проблема.

image_pdfimage_print

Велико Градиште све успешније на Међународном сајму туризма

Туристичка организација општине Велико Градиште представила је све богатију туристичку понуду на 42. Међународном сајму туризма у Београду, одржаном од 20. до 23. фебруара. Посетиоци сајма имали су прилику да се, на штанду ове општине, упознају са њеним како природним тако и културним потенцијалима.

Импресивни кадрови из ваздуха послали су јасну поруку да је Велико Градиште модерна туристичка дестинација где свако може да нађе своје место, било да је у питању одмор, добра забава, спорт, уживање у природи или посета културно-историјским споменицима. Акценат је ове године стављен на Рамску тврђаву, обновљену средствима Турске агенција за развој и Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

На штанду Туристичке организације, у петак 21. фебруара, одржана је мултимедијална презентација туристичке понуде општине Велико Градиште на којој су се бројним посетиоцима обратили заменик председника општине, Слађан Марковић, и директорка Туристичке организације, Дајана Стојановић.

Овом приликом истакнут је значај географског положаја саме општине, природна богатства и велико интересовање инвеститора за улагање у туризам. Директорка Туристичке организације дала је кратак осврт на туристичку понуду Великог Градишта и, уједно, истакла да је од почетка године до првог дана сајма издато преко 1.000 резервација за кориснике ваучера Владе Републике Србије, што значи да је већ у јануару резервисано преко 5.000 ноћења на Сребрном језеру.

Заменик председника општине Велико Градиште започео је обраћање причом о успесима младих спортиста са територије општине, ТЕО4 кошаркашком кампу и новој спортској хали која је завршена и чије се отварање очекује. Он је поменуо и инфраструктурне пројекте од којих је најзначајнији пројекат изградње туристичког аеродрома и пројекат заштите Сребрног језера. Такође, најављена је и изградња шетно-бициклистичке стазе дуж Дунава, кроз читаву општину.

„И најдужи марш почиње првим кораком, а наш марш почео је 2013. године када је Турска агенција за развој – ТИКА, у сарадњи са општином Велико Градиште, осветлила руинирану средњовековну тврђаву у Раму. Овај марш завршава се 2. марта када ће председница Владе Републике Србије, госпођа Ана Брнабић, отворити потпуно реконструисану Рамску тврђаву“, рекао је Марковић, презентујући средњовековну Рамску тврђаву и њено окружење.

Највећа концентрација културног наслеђа на малом простору налази се управо у Раму, где се налази Келтско светилиште „Опидијум“, у центру руже ветрова где су живели у складу са природом, затим римски војни логор Ледерата из кога је Трајан кренуо у освајање тадашње Дакије и средњовековна тврђава коју је изградио Бајазит II. Презентација је завршена уз позив посетиоцима да дођу у Рам где могу да попију кафу на истој тераси где је седео Вук Караџић, који је овде радио као цариник, и доживе најлепше заласке сунца који су препознали и уредници часописа Национална географија који су дали сугестију да би такве сутоне требало брендирати.

Презентацији су присуствовали представници Туристичке организације Србије, ТИД регате, “Уранак“ фестивала као и представници туристичких организација Доњег Подунавља, Беле Цркве, Пожаревца, Жагубице и Националног парка “Ђердап“.

Највеће интересовање, током трајања сајма, владало је за класичне одморе, одморе уз ваучере, манифестације, спорт и рекреацију, бродове, стазе за бициклистичке и пешачке туре у сопственој режији, Народни музеј, Рамску тврђаву, Манастир Нимник и богату понуду врсних кулинара на Дунаву. Туре за које су се интересовале агенције укључују Виминацијум, Рамску тврђаву, Сребрно језеро, Голубачку тврђаву, Манастир Тумане и Лепенски вир.

Првог дана сајма, председник Србије, Александар Вучић, представио је на штанду Доњег Подунавља пројекат „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ које реализују општине са ове регије у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Немачком развојном агенцијом „ГИЗ“. Пројекат је вредан 16,6 милиона евра, а у основи пројекта је развој туризма у осам општина и градова, међу којима је и Велико Градиште.

Извор: ТОВГ
Фото: ТОВГ

image_pdfimage_print

Медији о насељавању миграната у општину Велико Градиште

Због све већег броја неистинитих навода о насељавању миграната у општину Велико Градиште, преносимо вести објављене у медијима са изјавама председника општине, Драгана Милића.

Грађане узнемирила вест да ће 800 МИГРАНАТА бити смештено у Велико Градиште, огласио се председник општине

Узнемиравање јавности у Великом Градишту: Кривичне пријаве због дезинформацијама о мигрантима

ШТА КРИЈЕ ПОТПИС МИНИСТРА Мигранти запалили јавност

ПАНИКА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ, сви причају о насељавању миграната, А ЕВО ШТА НА ТО КАЖЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ!

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Oбавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја – „Стаја за узгој живине – 9000ком.“

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број: 501-10/2020-07
Датум: 18.02.2020. године

 

На основу члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник

РС“, бр. 135/04 и 36/09 ), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору  Општинске управе Велико Градиште објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја

на животну средину

 

на захтев носиоца пројекта  изградње економског објекта „Стаја за узгој живине – 9000ком.“ – носиоца пројекта Трифуновић Новице из Мајиловца, ул. Драже Марковића бр. 2 12221 Мајиловац, није потребна процена утицаја  на животну средину

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе у утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ бр 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко Одељења за привредни и економски  развој и дијаспору Општине Велико Градиште, таксирана са 480,00 динара републичке административне таксе, на жиро-рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 29-023, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДИЈАСПОРУ

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print