1

Решење о образовању радне групе за управљање и развој географског информационог система општине Велико Градиште

На основу члана 4.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са одредбама члана 23. и 39. Одлуке о општинској управи општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 7/2018),

Начелник Општинске управе општине Велико Градиште доноси

 

РЕШЕЊЕ

о образовању радне групе за управљање и развој географског информационог система општине Велико Градиште

 

I

Образује се Радна група у циљу професионализације, ефикаснијег управљања, примене и развоја Географског информационог система општине Велико Градиште.

II

Радна група се образује у следећем саставу:

– Снежана Костић, самостални саветник, распоређена на радно место: Просторни планер, ажурирање података у ГИС-у у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, координатор групе;

– Иван Рајчић, саветник, распоређен на радно место: Пословип ланирања  и уређења јавних површина у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору, члан групе;

– Стефан Стевић, саветник, распоређен на радно место: Урбанистичко-плански послови ииздавање локацијских услова у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, члан групе;

III

Задатак Радне групе је да прикупља и врши унос прилагођених релевантних информација и података од значаја за развој Географског Информационог Система (ГИС-а); координира послове уноса података са аспекта усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података; обавља послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС; обезбеђује заштиту и интегритет података из области ГИС-а и стара се о уредности  документације; вши анализу и дефинисање додатних захтева  односу науведена решења система; прати рад, стање и одржавање ГИС-а и отклања могуће грешке у функционисању програма; води евиденције о непокретностима које користи општина Велико Градиште; ажурира и уноси нове податке о подземној инфраструктури (водовод, фекална и кишнакнализација); прибавља и комплетира потребну документацију; врши анализу и дефинисање додатних захтева у односу на уведена решења система; предлаже мере за побољшање и унапређење ГИС-а.

IV 

Радна група је дужна да подноси извештаје о свом раду начелнику Општинске управе општине Велико Градиште квартално, а завршни годишњи извештај до 20. јануара текуће године за претходну годину.

V 

Послове и задатке утврђене овом решењем,  чланови Радне групе обављаће у оквиру послова радног места на које су распоређени.

Послове наведене у овом решењу Радна група ће обављати без временског ограничења.

VI

Ово решење објавити на интернет страници општине Велико Гадиште.

 

Начелник Општинске управе

Сузана Ђорђевић, дипл. правник