Решење о образовању Kомисије за вршење контроле права коришћења непокретности у државној својини од стране друштвених организација на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТE
OПШТИНСКА УПРАВА
Број 02-24/2019-01-3
Дана: 25.12.2019. године
Велико Градиште


На основу чланова 83. и 86. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 2/19), и чланова  21. и 23. Одлуке о општинској управи општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 16/19),

Начелник општине Велико Градиште, донео је дана 25.12.2019.године,

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОД СТРАНЕ  ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I    Образује се  Комисија за вршење контроле права коришћења непокретности у државној својини од стране друштвених организација на територији општине Велико Градиште у саставу:

  1. Новица Илић, дипл. правник председник Комисије,
  2. Стефан Стевић,спец. струк.инжењер архитектуре члан Комисије,
  3. Владимир Костић, дипл.инжењер архитектуре члан Комисије,
  4. Дејан Тошић, грађевински техничар члан Комисије,
  5. Милош Стојадиновић, дипл. правник члан Комисије,

II Задатак Комисије је да утвди на којим непокретностима у државној својини на територији општине Велико Градиште друштвене организације имају права коришћења, и да ли их исте користе супротно намени и циљевима утврђеним Статутима тих организација.

III Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

IV Комисија се образује на период од годину дана.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавићесена интернет порталу општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић

image_pdfimage_print