Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 84. седници одржаној дана 06.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Стипендија општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Тадић Марији из Великог Градишта – студенту треће године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група Енглески језик и књижевност
  2. Стефановић Ђорђу из Великог Градишта – студенту треће године Филозофског факултета у Београду, студијски програм Историја
  3. Живковић Јани из Великог Градишта – студенту друге године Електротехничког факултета у Београду, студијски програм Електротехника и рачунарство
  4. Стевић Јани из Великог Градиште, студенту прве године Филолошког факултета у Београду, студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Грчки језик, књижевност, култура, са 70 бодова
  5. Петровић Ђорђу из Великог Градишта, студенту друге године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм Економија и туризам, са 69,50 бодова
  6. Дамњановић Александри из Великог Градиште, студенту прве године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група Италијански језик и књижевност, са 66,40 бодова.

Члан 2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину, дана 12.11.2019. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020 годину за 11 студената, и то:

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. математика 1. стипендија

-Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  енглески језик 1. стипендија

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. информатика 1. стипендија

-Филозофски факултет,  студијски програм  историја 1. стипендија

-Природно математички факултет, студијски програм физика 1. стипендија

-Електротехнички факултет, студијски програм електротехника 1. стипендија

-Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе  1. стипендија

и 4 редовна студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 10 пријава, од којих се 4 пријаве односе на дефицитарна занимања, 3 на студенте из осетљивих друштвених група и 3 пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу тражених занимања.

Подносиоцу пријаве Јокић Растку из Великог Градишта, студенту прве године Електротехничког факултета, студијски програм Електротехника и рачунарство није признато право на доделу стипендије јер је чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, прописано да предност у рангирању остварује студент на вишим годинама студије, на основу чега је стипендија за електротехнику додељена Живковић Јани из Великог Градишта.

Подносиоцима пријава:

-Васић Милици из Великог Градишта, студенту прве године Филозофског факултета у Београду, група Педагогија;

-Перић Јелици из Великог Градишта, студенту прве године Технолошко-металуршког факултета у Београду, студијски програм Хемијско инжењерство;

-Марковић Николи из Курјача, студенту четврте године Медицински факултет у Београду, студијски програм Медицина,

није признато право на доделу стипендије јер уписани факултети, нису у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину и Конкурсом, односно студенти су уписани на факултете, студијске програме за које није расписана стипендија.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2019. годину, и нацртом буџета за 2020. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-14/2019-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Велико Градиште

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print