Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) непокретности у јавној својини општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-277/2019-06
Датум: 05.11.2019 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 27. Закона о јавној  својини  („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности  непосредном  погодбом и давања  у закуп  ствари у јавној  својини ,односно прибављања и уступања  искоришћавања  других имовинских  права ,као и поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда („Сл.гласник РС“,бр.16/2018-даље Уредба) у складу са чланом 15,16 и 17. Одлуке о јавној  својини  („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018 и 4/2019), а у складу са Решењем бр.464-287/2019-01-2 од 04.11.2019.године, Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

ОГЛАС О  ЈАВНОМ  НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I.

Општина Велико Градиште оглашава ,  у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним  лицима, непокретност-стамбени простор  у јавној својини, власништво јавна својина општине Велико Градиште и то:

-стан број 13,  површине  31 м2, улаз број 1, спрат број 2, објекат број 4 ,који се налази на кат.парцели број 529 К.О Велико Градиште  , уписан као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број  4590 к.о. Велико Градиште.

II.

Купац преузима непокретност из тачке 1.овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу истог .

III.

Почетна цена за  непокретност која  је предмет надметања  износи 465 евра по м2,што у   укупно  износи  14.415 евра у динарској  противвредости  на дан уплате по средњем курсу НБС .

У укупну  цену  непокретности  биће  уручунати  и трошкови објављивања Огласа у износу од 63.963.00 динара.

Лицитациони корак износи 50 евра.

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац  је дужан да уплати унапред, а у складу са Одлуком о јавној  својини („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018 и 4/2019) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 09.12.2019 године са почетком у 10:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште .

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI.

Право учешћа на надметању имају  физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 06.12.2019 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и непокретност  у Огласу за  коју  се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава се доставља на Писарницу Општинске Управе Општине Велико Градиште, са назнаком за Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Пријава мора да садржи:

  1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
  2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким  стањем  непокретности  на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски (јавни бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. 

VIII.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели непокретности.

IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено непокретност  биће му изузета сагласно члану 17. Одлуке о јавној  својини („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018 и 4/2019).

XII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/676-106 или лично у просторијама Одељења за урбанизам,комунално стамбене  и имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.11, приземље.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print