Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште – „Бошка Вребалова“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинскоправне послове
Број: 464-215/2019-06
Датум: 25.09.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 -Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, и 37/2019 – др. Закон) и члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

О  Г  Л  А  С
О ЈАВНОМ   НАДМЕТАЊУ
ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

  1. Општина Велико Градиште оглашава, у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним лицима, грађевинско земљиште у грађевинском подручју у јавној својини општине Велико Градиште, у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште, у Великом Градишту, к.о. Велико Градиште, и то:

кат. парц. бр. 1894/2 „Бошка Вребалова“, К.О. Велико Градиште, земљиште уз зграду – објекат у површини од 2,55 ари, уписана у Лист непокретности бр. 293 к.о. Велико Градиште.

Подаци из планске документације:

Општи услови:

– типична целина 5,

– врста: ниско становање,

– парцеле из ове целине су породично становање а дозвољено је и мешовито становање, школе, дечје установе, здравство и мањи пословни објекти и садржаји.

Урбанистички показатељи:

– степен заузетости: за становање мах. 50%,

– дозвољена стамбена и друга изградња осим индустрије, производних постројења и заната који производе буку и сметње за резиденцијалне зоне у којима се налазе.

Спратност и висина објеката:

– за стамбене или пословне објекте у центрима насеља до П+1+Пк уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан.

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

– Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута у зависности од функције и ранга пута. За постојеће саобраћајнице за које није установљена нова регулациона линија, већ је чини посотојећа граница између земљишта за јавну намену и приватних парцела. Грађевинска линија се одређује за изградњу нових објеката а за постојеће се задржава на постојећој грађевинској линији. Грађевинска линија приказана је на графичком делу елабората из плана.

– грађевинска линија се утврђује према рангу и функцији јавног пута а према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији.

– одстојање нових објеката од регулационе линије-грађевинска линија објеката може бити постављена као код суседних објеката а ако на суседним парцелама нема објеката, онда увучена мин. 4,00 м од регулационе линије,

Минимална међусобна удаљеност објеката износи од 1,50 м до 2,50 м од ближег суседа осим у случају кад је градња на једној парцели реализована до ивице парцеле у ком случају и сусед може градити до ивице парцеле, без растопјања од постојећег објекта.

Остала правила градње

– кровови објекта коси не мањи од 25 степени,

– на парцели се као засебни могу градити помоћни огјекти и гараже,

– на граничном зиду ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим парапетом мин. 1,50 м. односно код степенишног зида фиксни непрозирни зидови без парапета,

– на парцели се може градити други објекат у колико укупна градња на парцели задовољава прописане урбанистичке параметре.

Уређеност земљишта које се отуђује: није комунално опремљено и уређено. 

II Предмети надметања налази се у насељеном месту Велико Градиште у ул. „Бошка Вребалова“, у обухвату су Плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању уз обавезу да о свом трошку изврши омеђавање, чишћење и уређивање терена. 

III. Почетна цена за предмет надметања износи 50,00 eуро/м².

Укупна почетна цена износи 12.750,00 еура у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

Лицитациони корак мин. 50,00 еура у односу на сваку нову понуду понуђача.

У укупну цену катастарске парцеле биће урачунати и трошкови објављивања Огласа у износу од 46.053,36 динара. 

IV. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором. 

V. Јавно надметање одржаће се, ако истом присуствују најмање 1. понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника и прихвати почетну цену за предмет надметања, дана 28.10.2019. године са почетком у 10,00 часова, у канцеларији бр. 4 Општинске Управе Општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин. 

VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњавају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 25.10.2019.године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII. Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски број парцеле наведене у Огласу за коју се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава се доставља на Писарницу Општинске Управе Општине Велико Градиште, са назнаком за Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско-правне послове.

Пријава мора да садржи:

За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа – потврда о пореском идентификационом броју, а потпис на пријави мора бити оверен печатом.

За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски (јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII. По завршеном надметању, рок за закључивање Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX. Кауција – депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену, а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члану 40. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина као власник имала за оглашавање и припрему огласа. 

XII. Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/676-106 или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, канцеларија бр.11, приземље.

                             Број: 464-215/2019-06, дана 25. септембра 2019. године,

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print