Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште кроз доходовне активности

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада за избор корисника, донетог од стране Комисије за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, на седници која је одржана дана 19.07.2019. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ    СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЕКОНОМСКОМ ОСНАЖИВАЊУ ПОРОДИЦА  ИЗБЕГЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

 

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица која живе на територији општине Велико Градиште, кроз доделу средстава за економско оснаживање, кроз доходовне активности.

 Подносилац пријаве на Јавни позиве и чланови његовог породичног  домаћинства  треба да испуне следеће услове: 

 1. да имају избеглички статус и то:
 • да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије
 • да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 1. да имају боравиште/пребивалиште на територији општине Велико Градиште, у моменту објављивања Јавног позива;
 2. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 3. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај Јавни позив);
 4. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили;
 5. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 6. да је активност за коју је Помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 7. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатности
 • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Помоћ је бесповратна и одобрава се у робном материјалу за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу од РСД 200.000,00( двестотине хиљада динара), по породичном домаћинству корисника.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднете Пријаве.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе: 

 • Уредно попуњен и потписан образац Пријаве;
 1. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса, (НАПОМЕНА: обавезно за  Подносиоца  Пријаве,  као  и  за  остале  чланове породичногдомаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
 2. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 3. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике  Србије  или копију поднетог захтева за пријем у држављанство-за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 4. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 5. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне Службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив–за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије-потврда надлежне службе или Изјава оверена код надлежног органа  да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 – 26 година – доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју-Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење Интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. За једнородитељску породицу прилаже се:
 • Потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити Изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или не довољно учествује у тим трошковима, а да,у међувремену,подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или Изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 3. Доказ да има регистровану делатност;
 4. Доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Комисија доноси ОДЛУКУ о додељивању Помоћи, на основу реда првенства, који се утврђује на основу броја бодова које подносилац Пријаве на Јавни позив оствари, према следећим мерилима: 

 

 • Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота породичног домаћинства  Корисника                                                                                                                                                                                           – 10 бодова
 • Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или  обуку Националне службе зазапошљавање                                                                                                                                                                                                            -10 бодова
 • Да има претходно искуство у обављању активности                                    – 10 бодова
 • Да поседује знање и вештине за обављање активности                               – 10 бодова
 • Да има регистровану делатност                                                                       – 20 бодова
 • Да покреће активност–Помоћ користи први пут                                              – 20 бодова
 • Да је корисник Помоћи – други пут                                                                    – 10 бодова
 • Да је корисник Помоћи – трећи пут                                                                     – 5 бодова
 • ) Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и/или студентом до 26 година                                                                                                                                                                                                                       – 10 бодова
 • 8)   Жена носилац домаћинства                                                                           – 10 бодова
   

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева.Захтев се  добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико градиште, са назнаком „Пријава за доделу средстава намењених економском оснаживању кроз доходовне активности“.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ЈЕ 

ОД 23.07.2019. ДО 07.08.2019. године

К  о  м  и  с  и  ј  а

image_pdfimage_print