Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног  земљишта
на територији општине Велико Градиште за 2020. годину
Велико Градиште 12220
Житни трг  1.
Број: 320-62/2019-07
Датум:  25.06.2019.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права коришћења без плаћања накнаде

пољопривредног земљишта у државној својини

на територији општине Велико Градиште

за 2020. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина
    пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране
    одговорног лица;
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним
копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4) или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар
2019.
године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: “Право коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину , на адресу: Општинска управа општине Велико градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште 12220, улица Житни трг број 1.

На полеђини коверте наводи се назив / име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је: Aлександар Игњатијевић, телефон: 012/662-134, мејл: acaignjat.ovg@gmail.com или лично у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште,  улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4).

Овај јавни позив објавити у Општинском службеном гласнику, на огласној табли Општинске управе и огласним таблама месних канцеларија, као и на сајту Општине Велико Градиште.

ЗАХТЕВ

Председник комисије
Данијела илић, дипл. инж. пољ. с.р.

image_pdfimage_print